09. QUY HOẠCH-KẾ HOẠCH - THÔNG KÊ Y TẾ VÀ CNTT

HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN QUY HOẠCH VÀ KẾ HOẠCH DÀI HẠN
 
- Quyết định số 3564/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn và bán thuốc kê đơn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017-2020.        doc
- Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 10/ 01/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.      doc
- Quyết định số 774/QĐ-BYT ngày 11/3/2013 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013 - 2020.      doc

KẾ HOẠCH VÀ BÁO CÁO BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH

1. Văn bản hoạt động kế hoạch và báo cáo bệnh viện năm 2021

- Báo cáo sơ kết công tác bệnh viện quý 1 năm 2021
2. Văn bản hoạt động kế hoạch và báo cáo bệnh viện giai đoạn 2014-2020

 
THỐNG KÊ Y TẾ  VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 
Hệ thống các văn bản công nghệ thông tin Bệnh viện

Hệ thống các văn bản quy định về công nghệ thông tin

Share
0
+1
0
Tweet
0

Hotline tư vấn

 0827.335.345