10. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - CHỈ ĐẠO TUYẾN

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Nghiên cứu khoa học trong Bệnh viện bao gồm: Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu về y học và ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật y học ở cấp nhà nước, cấp bộ, cấp cơ sở, chú trọng nghiên cứu y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc; Kết hợp với các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành để phát triển kỹ thuật của bệnh viện; Nghiên cứu dịch tể học cộng đồng trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu.

CÁC LOẠI THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU VÀ CÁC BIỂU MẪU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH
 
1. Thiết kế Nghiên cứu khoa học
 Các thiết kế nghiên cứu khoa học

 2. Các loại biểu mẫu đề tài khoa học cấp tỉnh

Mẫu A-1a-ĐXĐH ĐT.ĐA: Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh áp dụng cho đề tài hoặc đề án.     doc
Mẫu A-1b-ĐXĐH DA SXTN: Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh áp dụng cho dự án sản xuất thử nghiệm.    doc
Mẫu A-1c-ĐXĐH DA KHCN: Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Áp dụng cho dự án KHCN.    doc
Mẫu B-1-ĐON: Đơn đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.      doc
Mẫu B-2a-TMĐTCN: Mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp tỉnh.      doc
Mẫu B-2b-TMĐTXH: Mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn cấp tỉnh.     doc
Mẫu B-2c-TMDASXTN: Mẫu thuyết minh Dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh.     doc
Mẫu B-2d-TMĐA: Mẫu thuyết minh đề án khoa học cấp tỉnh.      doc
Mẫu B-2e-TMDAKH&CN: Mẫu thuyết minh dự án khoa học và công nghệ.     doc
Mẫu B-3-LLTC: Lý lịch hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức chủ trì.    doc
Mẫu B-4-LLCN: Lý lịch khoa học của cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN.    doc
Mẫu B-5-PHNC: Giấy xác nhận phối hợp nghiên cứu.     doc
Mẫu I-1-PĐKKQ: Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.    doc
Mẫu I-2-PMTCN: Phiếu mô tả công nghệ.    doc
Mẫu E-1-BCTĐ-SDKP: Mẫu báo cáo tiến độ và tình hình sử dụng kinh phí.     doc 
Mẫu E-3-BKKL: Mẫu bảng kê khối lượng công việc đã thực hiện.      doc
Mẫu F-1-HĐ: Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.     doc
Mẫu F-2-TLHĐ: Thanh lý Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.       doc
Mẫu G-1-ĐNNT: Công văn đề nghị đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh.       doc
Mẫu G-2-BCKQ: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.    doc
Mẫu G-3-BCTĐG: Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.     doc
Mẫu G-4-PAGQ: Phương án nhận giao quyền để nghiên cứu, phát triển công nghệ, sản phẩm công nghệ, ứng dụng hoặc thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.     doc
Mẫu G-5-BNHS: Biên nhận Hồ sơ đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh      doc
Mẫu G-10-BCHT: Báo cáo về việc hoàn thiện hồ sơ đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh.     doc
Mẫu H-1-ĐƠN: Mẫu đơn đề nghị giao quyền đối với tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước.      doc
Mẫu H-2-BBKK: Biên bản kiểm kê tài sản của nhiệm vụ KHCN.       doc
Mẫu H-3-BCTĐ: Báo cáo thẩm định đề nghị nhận giao quyền của tổ chức, cá nhân.      doc
- Hướng dẫn thanh toán chứng từ nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN

 
BIỂU MẪU ĐỀ ÁN/GIẢI PHÁP SÁNG KIẾN & ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ
 
MỘT SỐ ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH
HỆ THỐNG VĂN BẢN VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Công văn số 157 ngày 25/6/2021 của Bệnh viện Nhi Thái Bình về việc đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ cấp Quốc gia, cấp tỉnh thực hiện năm 2022
Quyết định số 309/QĐ-SKHCN ngày 20/10/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình về việc ban hành các biểu mẫu phục vụ công tác quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Thái Bình.
Quyết định số 16/2020/QĐ- UBND ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh Thái Bình về việc ban hành quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cảp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Thái Bình.   .doc 
Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ về việc ban hành quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ.     .doc
Nghị định sổ 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ về việc ban hành quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ.     .doc
Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013.     .doc

 
ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN

Công tác đào tạo trong Bệnh viện bao gồm: Phối hợp với các cơ sở đào tạo về công tác thực hành tại bệnh viện và đào tạo chuyên môn; Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và tuyến dưới để nâng cấp trình độ chuyên khoa.
Công tác chỉ đạo tuyến bao gồm: Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc chỉ đạo các bệnh viện tuyến dưới phát triển kỹ thuật chuyên môn nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị; Kết hợp với các bệnh viện tuyến dưới thực hiện chương trình và kế hoạch chăm sóc sức khỏe ban đầu trong khu vực.

 
HỆ THỐNG VĂN BẢN VỀ ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN
BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH
 
Công văn số 2835/SYT-NVY ngày 29/11/2021 của Sở Y tế Thái Bình về việc triển khai Quyết định số 2927 của UBND tỉnh về phê duyệt đề án KCB từ xa
Quyết định số 2927/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt Đề án KCB từ xa trên địa bản tỉnh Thái Bình, giai đoạn năm 2021-2025.
Quyết định số 121/QĐ-BVN ngày 08/03/2021 của Bệnh viện Nhi Thái Bình về việc thu một phần kinh phí đào tạo đối với cán bộ y tế đi thực hành tại Bệnh viện 
Công văn số 37/BVN-CĐT ngày 25/02/2021 của bệnh viện Nhi Thái Bình về việc xác nhận quá trình thực hành tại bệnh viện
Quyết định số 111/QĐ-SYT ngày 11/02/2020 của Sở Y tế Thái Bình về việc phê duyệt chương trình, tài liệu đào tạo liên tục các chuyên đề "Cập nhật, chẩn đoán điều trị một số bệnh lý Hô hấp trẻ em; Cập nhật chẩn đoán, điều trị một số bệnh lý Tiêu hóa trẻ em; Cấp cứu Nhi khoa cơ bản; Hồi sức sơ sinh và chăm sóc thiết yếu; Nhi chung cơ bản; Cập nhật, chẩn đoán điều trị bệnh lý Truyền nhiễm trẻ em"của Bệnh viện Nhi Thái Bình.
Quyết định số 541/QĐ-SYT ngày 01/6/2018 của Sở Y tế Thái Bình về việc phê duyệt chương trình, tài liệu đào tạo liên tục "Kiểm soát nhiễm khuẩn dành cho nhân viên y tế"của Bệnh viện Nhi Thái Bình.
Quyết định số 549/QĐ-SYT ngày 06/10/2017 của Sở Y tế Thái Bình về việc phê duyệt chương trình, tài liệu đào tạo liên tục 05 chuyên đề "Nhi khoa cơ bản - đối tượng BS; Điều dưỡng Nhi khoa cơ bản- đối tượng ĐD; Hồi sức sơ sinh và chăm sóc thiết yếu - đối tượng BS&ĐD; Tiếp cận chẩn đoán, điều trị các bệnh Tiêu hóa thường gặp ở trẻ em - đối tượng BS & ĐD; Tiếp cận chẩn đoán, điều trị các bệnh Hô hấp thường gặp ở trẻ em - đối tượng BS & ĐD " của Bệnh viện Nhi Thái Bình.
Quyết định số 1323/QĐ-SYT ngày 28/11/2016 của Sở Y tế Thái Bình về việc phê duyệt chương trình, tài liệu đào tạo liên tục "Cấp cứu Nhi khoa cơ bản"của Bệnh viện Nhi Thái Bình
 
HỆ THỐNG VĂN BẢN VỀ ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN

Thông tư 26/2020/TT-BYT ngày 28/12/2020 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2013/TT-BYT hướng dẫn về việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế.     doc
Thông tư 36/2018/TT-BTC ngày 30/03/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.      doc
Thông tư 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.     doc
Nghị định 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính Phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe      doc
- Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh về việc Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.    doc
- Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.     doc
Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.     doc
Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.     doc
Thông tư số 18/2014/TT-BYT ngày 20/6/2014 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 14/2013/QĐ-TTG ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính Phủ về việc thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.     doc
Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 14/4/2014 của Bộ Y tế quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.      doc
Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/08/2013 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn đào tạo liên tục trong lĩnh vực y tế.      doc
Quyết định số 774/QĐ-BYT ngày 11/3/2013 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013 - 2020.      doc
Quyết định số 14/2013/QĐ-TTg ngày 20/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.      doc
Quyết định 4026/QĐ-BYT ngày 20/10/2010 của Bộ Y tế về việc ban hành ban hành quy định Phân công công tác chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám, chữa bệnh.     doc
- Thông tư 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.     doc
Quyết định số 1816/QĐ-BYT ngày 26 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt đề án Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.      doc
Chỉ thị số 09/2004/CT-BYT ngày 29/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về tăng cường công tác chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám, chữa bệnh.      doc
Share
0
+1
0
Tweet
0

Hotline tư vấn

 0827.335.345