11. CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH-TCBM-QLLĐ-TĐKT

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
1. Văn bản bệnh viện Ban hành
Quyết định số 372/QĐ-BVN ngày 27/7/2021 của Bệnh viện Nhi Thái Bình về việc nghỉ chế độ hưu trí (Đ/C Hùng - QTTTB)
Quyết định số 371/QĐ-BVN ngày 27/7/2021 của Bệnh viện Nhi Thái Bình về việc ban hành Quy định thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bệnh viện
Quyết định số 370/QĐ-BVN ngày 27/7/2021 của Bệnh viện Nhi Thái Bình về việc ban hành Quy chế làm việc của Bệnh viện
Nghị định số 135/NĐ-CP ngày 18/11/2020 về việc quy định tuổi nghỉ hưu

2. Tổng hợp các chế độ, chính sách trong lĩnh vực y tế.
 
Quyết định số 574/QĐ-SYT ngày 21/6/2021 của Sở Y tế Thái Bình về việc ban hành Nội quy bảo vệ bí mật nhà nước tại Sở Y tế Thái Bình
Thông tư số 05/2021/TT-BYT, ngày 05/5/2021 của Bộ Y tế về quy định thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập
Nghị định 135/NĐ-CP, ngày 18/11/2020 của Chính phủ về quy định tuổi nghỉ hưu
-  Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.    .doc 
Hướng dẫn liên ngành số 04/HDLN-STC-SYT ngày 21/5/2020 của Sở Tài chính, Sở Y tế về việc hướng dẫn một số nội dung về tổng hợp kinh phí, công tác thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.   doc
- Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt mức chi đặc thù trong công tác phòng chống dịch Covid-19.
- Quyết định số 437/QĐ-TTg ngày 30/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch Covid-19.        .doc 
- Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19.         .doc 
Công văn số 1064 ngày 25/3/2020 của Bộ Lao động thương binh và xã hội về việc hướng dẫn trả lương cho người lao động trong thời gian người làm việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19

- Bộ luật Lao động năm 2019         .doc
Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.
Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Nghị định 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.       .doc 
- Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.          .doc 
Thông tư  số 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH  ngày 26/02/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ lao động Thương binh xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 73/2011-QĐ-TTg  ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT/BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.         .doc 
Thông tư số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập.
- Quyết định số 73/2011/QĐ-TTG ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch.      .doc 
- Quyết định số 1439/QĐ-TLĐ ngày 14/12/2011 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn.        .doc 
- Nghị định 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về việc quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập.        .doc 
Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 01/7/2011 của ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện một số chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức cơ quan đảng, đoàn thể chính trị xã hội và tiền lương của Hội Cựu chiến binh Việt Nam theo Thông báo số 13-TB/TW ngày 28/3/2011 của Bộ Chính trị.          .doc
Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống bệnh tật truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch.          .doc 
Công văn số 6608/BYT-TCCB ngày 22/8/2010 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, viên chức ngành y tế.
Hướng dẫn số 1913/HD-TLĐ ngày 27/9/2005 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo bầu cử, bổ nhiệm  trong hệ thống Công đoàn Việt Nam.         .doc 
- Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế.         .doc 
Quy định số 169-QĐ/TW ngày 24/6/2008 của Ban Bí thư về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên các cấp.        .doc 
- Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức.        .doc 
- Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức.         .doc 
- Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức.         .doc
Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức.         .doc 
Thông tư số 02/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức.          .doc 
Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi thành một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.          .doc
Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.         .doc 

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
 
1. Văn bản của Bệnh viện Ban hành
- Công văn số 115/BVN-TCHC, ngày 19/5/201 của Bệnh viện Nhi Thái Bình về việc rà soát chức năng, nhiệm vụ khoa, phòng và CBVC-NLĐ 2. Tổng hợp các chế độ, chính sách trong lĩnh vực y tế
Thông tư 06/2021/TT-BYT ngày 06/5/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn, điều kiện thi, xét thăng hạng và nội dung, hình thức, việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế.    .doc
- Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ về việc ban hành Hướng dẫn Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.    .doc 
Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành Hướng dẫn Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con.   .doc 
Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.      .doc 
Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, thành lập lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.      .doc
- Quyết định số 1267/QĐ-SYT ngày 29/9/2020 của Sở Y tế phê duyệt phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính đối với Bệnh viện Nhi Thái Bình giai đoạn 2020-2023.
Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.      .doc
- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.     .doc 
Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.      .doc
Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.       .doc 
- Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.      .doc
Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế.     .doc 
Bộ luật Lao động năm 2019.      .doc 
Luật số 52/2019/QH14 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2010/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12.     .doc 
Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14/05/2019  của Bộ Nội vụ sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.     .doc 
- Quyết định số 105/QĐ-SYT ngày 21/01/2019 của Sở Y tế Thái Bình về việc bổ nhiệm cán bộ làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Y tế quản lý.
Thông tư số 49/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế Hướng dẫn hoạt động xét nghiệm trong khám bệnh, chữa bệnh.        .doc
Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.      .doc
- Quyết định số 1260/QĐ-SYT ngày 07/11/2018 của Sở Y tế về việc chia tách, thành lập một số khoa thuộc Bệnh viện Nhi Thái Bình.
- Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 của UBND tỉnh.
Thông tư 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.         .doc 
- Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh Thái Bình xếp hạng I (Một) đối với Bệnh viện Nhi Thái Bình trực thuộc Sở Y tế.
- Quyết định số 768/QĐ-SYT ngày 08/11/2017 của Sở Y tế về việc thành lập phòng Quản lý chất lượng thuộc Bệnh viện Nhi Thái Bình.
- Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.       .doc 
- Quyết định số 263/QĐ-SYT ngày 12/6/2017 của Sở Y tế về việc đổi tên một số khoa thuộc Bệnh viện Nhi Thái Bình.
- Quyết định số 1285/QĐ-SYT ngày 16/11/2016 của Sở Y tế về việc thành lập phòng Công tác xã hội và phòng Công nghệ thông tin thuộc Bệnh viện Nhi Thái Bình.
Thông tư số 33/2016/TT-BYT ngày 19/9/2016 của Bộ Y tế quy định tổ chức và hoạt động xét nghiệm vi sinh trong bệnh viện.        .doc 
- Quyết định số 616/QĐ-SYT ngày 26/7/2016 của Sở Y tế về việc thành lập Khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu thuộc Bệnh viện Nhi Thái Bình.
Thông tư số 43/2015/TT-BYT ngày 26/11/2015 của Bộ Y tế quy định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của bệnh viện.      .doc 
Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015  của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ về việc Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược.     .doc 
- Quyết định số 731/QĐ-SYT ngày 09/10/2015 của Sở Y tế về việc tách và thành lập mới một số khoa, phòng của Bệnh viện Nhi Thái Bình.
- Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015  của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ về việc Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.   doc
Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ  về việc Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng.       .doc 
Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015  của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ về việc Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ  y học dự phòng, y sĩ.       .doc 
- Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thái Bình.
- Quyết định số 138/QĐ-SYT ngày 11/4/2014 của Sở Y tế về việc tách và thành lập mới một số khoa, phòng của Bệnh viện Nhi Thái Bình.
Thông tư số 46/2013/TT-BYT ngày 31/12/2013 của Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sở phục hồi chức năng.           .doc 
- Quyết định số 142/QĐ-SYT ngày 27/4/2012 của Sở Y tế về việc thành lập một số khoa của Bệnh viện Nhi Thái Bình.      
- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.       .doc 
Thông tư số 22/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế quy định tổ chức và hoạt động của khoa dược bệnh viện.       .doc 
Quyết định số 2339/QĐ-UBND ngày 04/10/2007 của UBND tỉnh Thái Bình về việc thành lập Bệnh viện Nhi Thái Bình.
- Quyết định số 182/QĐ-SYT ngày 17/6/2010 của Sở Y tế Thái Bình về việc thành lập các khoa, phòng thuộc Bệnh viện Nhi Thái Bình.
- Quyết định số 01/QĐ-SYT ngày 04/01/2010 của Sở Y tế về việc thành lập khoa Hô hấp và khoa Tiêu hóa của Bệnh viện Nhi Thái Bình.
-  Luật Viên chức năm 2010.      .doc 
Thông tư liên tịch số 08/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 của liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ về hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước.       .doc 

THI ĐUA KHEN THƯỞNG

   1. Văn bản của Bệnh viện

   2. Tổng hợp các văn bản thi đua

Hướng dẫn số 01/HD-BTĐKT, ngày 15/7/2021 của Ban thi đua khen thưởng tỉnh Thái Bình về việc khen thưởng thành tích phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 
Kế hoạch số 57/KH-SYT, ngày 28/6/2021 về việc Tuyên truyền công tác thi đua, khen thưởng và phát hiện, bồi dưỡng nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2021
-  Kế hoạch số 191-KH/TU ngày 31-10-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18-10-2019 của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.          .doc 
Quy định số 132-QĐ/TW ngày 08-3-2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.        .doc
- Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15- 5-2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07- 4- 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

        Các văn bản của Nhà nước
Kế hoạch số 12/KH- SYT ngày 21/02/2020 của Sở Y tế Thái Bình về tổ chức phong trào thi đua “Xây dựng cơ sở y tế xanh-sạch-đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa, góp phần bảo vệ môi trường, hướng tới sự hài lòng của người bệnh".
- Kế hoạch số 158/KH-BYT ngày 06/02/2020 của Bộ Y tế về phát động phong trào thi đua “Xây dựng cơ sở y tế xanh-sạch-đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa, góp phần bảo vệ môi trường, hướng tới sự hài lòng của người bệnh".
Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh Thái Bình quy định về thực hiện nếp sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
Kế hoạch số 1315/KH-BYT ngày 19/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế giảm thiểu chất thải nhựa ngành y tế.          .doc 
- Thông tư 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Hướng dẫn Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng.        .doc
Chỉ thị số 08/CT-BYT ngày 29/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế.         .doc
Quyết định số 06/QĐ-SYT ngày 10/01/2019 của Sở Y tế Thái Bình về việc ban hành Quy chế thi đua khen thưởng của Sở Y tế tỉnh Thái Bình.
Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của UBND tỉnh Thái Bình ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 
Thông tư 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng.          .doc 
Nghị định số 91/2017/NĐ-CP  ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng.          .doc
Quyết định số 6573/QĐ-BYT ngày 03/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn triển khai cơ sở y tế xanh sạch đẹp.         .doc 
Nghị quyết liên tịch số 88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 07/10/2016 của Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.           .doc
Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020.          .doc 
Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 15/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Kế hoạch triển khai cơ sở y tế xanh sạch đẹp.         .doc 
- Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện “đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.         .doc
Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.           .doc 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013.
Nghị quyết 30C/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính Phủ về việc ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.           .doc 
Quyết định số 165/2006/QĐ-TTg ngày 14/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật.         .doc
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005.
-  Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003.

         Các văn bản của Công đoàn

Quyết định số 368/QĐ-LĐLĐ ngày 15/11/2019 của Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành Quy chế khen thưởng của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình.
- Hướng dẫn số 78/HD-LĐLĐ ngày 12/11/2019 của Liên đoàn Lao động tỉnh về khen thưởng các chuyên đề của Liên đoàn Lao động tỉnh.
Quyết định số 1689/QĐ-TLĐ ngày 12/11/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn Việt Nam.
- Quyết định số 185/QĐ-CĐYT ngày 31/10/2019 của Công đoàn ngành Y tế Thái Bình về việc ban hành bảng chấm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS năm 2019.
Hướng dẫn số 77/HD-LĐLĐ ngày 30/10/2019 của Liên đoàn Lao động tỉnh về việc đánh giá, xếp loại chất lượng công đoàn cơ sở.
Hướng dẫn số 1294/HD-TLĐ ngày 14/8/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc đánh giá, xếp loại chất lượng công đoàn cơ sở.
Quyết định số 63/QĐ-CĐYT ngày 13/2/2019 của Công đoàn Y tế Việt Nam về việc ban hành Quy chế khen thưởng của Công đoàn Y tế Việt Nam.
- Hướng dẫn số 2443/HD-TLĐ ngày 12/12/2018 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc khen thưởng các chuyên đề của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Share
0
+1
0
Tweet
0

Hotline tư vấn

 0827.335.345