18. CƠ CHẾ TỰ CHỦ - XÃ HỘI HÓA Y TẾ

CƠ CHẾ TỰ CHỦ
 
Quyết định số 1267/QĐ-SYT ngày 29/9/2020 của Sở Y tế phê duyệt phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính đối với Bệnh viện Nhi Thái Bình giai đoạn 2020-2023.
Quyết định số 2029/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính đối với 18 bệnh viện công lập trực thuộc Sở Y tế giai đoạn 2020-2023.
Công văn số 2468/BYT-KH-TC ngày 05/4/2020 của Bộ Y tế về việc thanh toán bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám chữa bệnh liên doanh, liên kết.
- Thông báo 155/TB-VPCP ngày 02/5/2018 của  Văn phòng Chính phủ ban hành  về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp về xã hội hóa đầu tư y tế và sửa đổi Nghị định 85/2012/NĐ-CP
Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt điều chỉnh định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách cho các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện giai đoạn 2018-2020.
- Công văn số 4364/BYT-KHTC ngày 03/8/2017 của Bộ Y tế về việc tiếp tục chấn chỉnh việc liên doanh, liên kết trang thiết bị, đặt máy tại các cơ sở y tế công lập.
Thông tư số  03/2016/TT-BNV ngày 25/5/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thành lập và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập.
Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.
Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định quy chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.
Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 15/12/2014 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách phát triển y tế
Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, tài chính đối với đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám, chữa bệnh của cơ sở khám, chữa bệnh công lập.
Thông tư 15/2007/TT-BYT ngày 12/12/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng tài sản để liên doanh, liên kết hoặc góp vốn liên doanh để mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động dịch vụ của các cơ sở y tế công lập (Hết hiệu lực).

XÃ HỘI HÓA TRONG KHÁM CHỮA BỆNH
TẠI BỆNH VIỆN

Xã hội hóa trong bệnh viện là huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong khuôn khổ chính sách của Ðảng và pháp luật của Nhà nước nhằm tăng cường các nguồn lực để phát triển quy mô và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, góp phần thực hiện chính sách công bằng xã hội trong khám chữa bệnh và nâng cao đời sống cho người lao động trong bệnh viện.

Dịch vụ theo yêu cầu tại bệnh viện bao gồm:

1. Dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu.
2. Dịch vụ kiểm tra sức khỏe và tư vấn sức khỏe.
3. Dịch vụ giường điều trị theo yêu cầu (điều trị trong ngày, điều trị nội trú).
4. Dịch vụ khám, tư vấn, hội chẩn, chẩn đoán (trực tiếp hoặc qua hệ thống thông tin và viễn thông) có sự tham gia của chuyên gia.
5. Dịch vụ điều trị, thực hiện các dịch vụ kỹ thuật theo yêu cầu có sự tham gia của chuyên gia.
6. Dịch vụ kỹ thuật (Lâm sàng, xét nghiệm, thăm dò chức năng); Thuốc; Vật tư y tế theo yêu cầu.
7. Dịch vụ chăm sóc toàn diện người bệnh trong quá trình điều trị (chăm sóc 24/24 giờ, ăn, uống, vệ sinh cá nhân).
8. Dịch vụ tiêm chủng (trừ các dịch vụ thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng).
9. Dịch vụ cung cấp tại nhà theo yêu cầu cho các đối tượng không có khả năng đến cơ sở y tế hoặc đối tượng có yêu cầu được cung cấp dịch vụ tại nhà, bao gồm: Khám, tư vấn sức khỏe; Tiêm, truyền, chăm sóc; Lấy mẫu máu, bệnh phẩm tại nhà để thực hiện các xét nghiệm và trả kết quả đến địa chỉ theo yêu cầu.
10. Các dịch vụ phụ trợ, hỗ trợ việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ sở y tế: Đưa, dẫn người dân, người bệnh trong quá trình khám, tư vấn, thực hiện các dịch vụ cận lâm sàng; Giặt, là, ăn, uống, phòng ở cho người nhà người bệnh; vận chuyển cấp cứu, đưa đón người bệnh...
Trường hợp bệnh viện cung cấp đồng thời từ 2 loại dịch vụ yêu cầu trở lên thì gọi là cung cấp gói dịch vụ theo yêu cầu.

Các văn bản về xã hội hóa trong khám chữa bệnh tại Bệnh viện:

Công văn số 1346/BYT-KHTC ngày 18/3/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý các hoạt động khám, chữa bệnh theo yêu cầu.
Công văn số 1608/BYT-KHTC ngày 27/3/2019 của Bộ Y tế về việc thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế khi người bệnh sử dụng dịch vụ theo yêu cầu.
Công văn số 624/SYT-TVLN ngày 23/8/2018 của Sở Y tế về việc thực hiện một số nội dung khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Công văn số 3409/UBND-KGVX ngày 07/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục triển khai khám chữa bệnh theo yêu cầu tại một số cơ sở khám chữa bệnh công lập.
Quyết định số 826/QĐ-SYT ngày 22/7/2016 của Sở Y tế về việc phê duyệt Đề án khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện Nhi Thái Bình.
Công văn số 2189/UBND-KGVX ngày 22/6/2016 của UBND về việc triển khai thí điểm khám, chữa bệnh theo yêu cầu tại một số cơ sở khám chữa bệnh công lập.
Kết luận số 963-TB/TU ngày 15/5/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương thí điểm tổ chức khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu và miễn thu phí gửi xe tại một số cơ sở y tế công lập.
Share
0
+1
0
Tweet
0

Hotline tư vấn

 0827.335.345