Thư viện nội bộ

Hình ảnh tin tức 24. QUY TRÌNH MUA SẮM THUỐC - VTYT - HÓA CHẤT

VĂN BẢN MUA SẮM THUỐC, VẬT TƯ Y TẾ, HÓA CHẤTI. Văn bản về thuốc hóa chất, vật tư y tế của BVSN Yên BáiII. Văn bản hệ thống về thuốc, hóa chất, vật tư y tế - Công văn số....Sở Y tế Yên Bái - Quyết định

Hình ảnh tin tức 23. QUY TRÌNH MUA SẮM, SỬA CHỮA TTB

MỘT SỐ VĂN BẢN VỀ QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ1.Nghị định số 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế 2. Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y

Hình ảnh tin tức 22. CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN BVSN

1. VĂN BẢN CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ TỈNH YÊN BÁI2. VĂN BẢN CÔNG ĐOÀN BỆNH VIỆN SẢN NHI YÊN BÁI -  3. TÀI LIỆU ĐHCĐCS BV LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2023-2028--

Hình ảnh tin tức 21.CÔNG TÁC CHI BỘ ĐẢNG

1. CÁC VĂN BẢN CHUNGHướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/09/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/07/2021 của Ban Chấp hành Trung ương

Hình ảnh tin tức 19. GIÁ DỊCH VỤ - BẢO HIỂM Y TẾ

GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ- Thông tư 20/2018/TT-BYT ngày 30/08/2018 của Bộ Y tế sửa đổi Thông tư 05/2017/TT-BYT quy định về giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần và chế

Hình ảnh tin tức 18. CƠ CHẾ TỰ CHỦ - XÃ HỘI HÓA Y TẾ

CƠ CHẾ TỰ CHỦ - Quyết định số 1267/QĐ-SYT ngày 29/9/2020 của Sở Y tế phê duyệt phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính đối với Bệnh viện Nhi

Hình ảnh tin tức 17. TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

TÀI CHÍNH KẾ TOÁN- Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh Thái Bình về việc ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thái Bình    doc- Thông tư số

Hình ảnh tin tức 16. QUẢN LÝ ĐẦU THẦU

QUẢN LÝ ĐẤU THẦU- Công văn số 1423/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 19/07/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đăng tải thông tin về đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.- Công văn số 229/SKHĐT-ĐTTĐ ngày

Hotline tư vấn

 0827.335.345