Kế Hoạch - Tổng Hợp

 “Chuyên nghiệp – Trung thực – Hiệu quả” là phương châm hoạt động của Phòng Kế hoạch Tổng hợp. Tập thể cán bộ Phòng Kế hoạch Tổng hợp luôn tích cực nghiên cứu, đề xuất các giải pháp với mục đích nâng cao chất lượng bệnh viện nhằm phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.

Nhân sự Phòng KHTH


PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

“Chuyên Nghiệp - Trung Thực - Hiệu quả”

A. LỊCH SỬ
Quá trình thành lập và phát triển: Phòng Kế hoạch Tổng hợp được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 05/09/2016 khi Bệnh viện Sản - Nhi được thành lập mới tại Quyết định số 1514/QĐ-UBND ngày 27/07/2016 của UBND tỉnh Yên Bái về việc thành lập Bệnh viện Sản - Nhi trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở tổ chức lại Khoa Sản, Khoa Nhi thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản.
B. CƠ CẤU TỔ CHỨC
Hiện tại tổng số nhân lực của phòng là 13 cán bộ, trong đó: Nam 04, Nữ: 09, 10/13 cán bộ là Đảng viên.
Trình độ chuyên môn:  Bs CKI: 01;   BSĐK: 02;     KS CNTT: 03;     HSĐH: 01;     CNKT: 06
Thực hiện nhiệm vụ tại các bộ phận: Kế hoạch tổng hợp; Kế toán tài chính; Công nghệ thông tin.
C. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
1.  CHỨC NĂNG
Phòng Kế hoạch tổng hợp của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:
* Công tác Kế hoạch
- Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng.
- Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện.
- Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.
* Công tác Tài chính kế toán
Chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của bệnh viện.
* Hoạt động Công nghệ thông tin
Chịu trách nhiệm mọi hoạt động lĩnh vực Công nghệ thông tin trong toàn bệnh viện, sửa chữa trang thiết bị văn phòng.
2. NHIỆM VỤ
* Công tác Kế hoạch:
- Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện. Tham mưu cho Giám đốc xây dựng kế hoạch năm tổng thể hoạt động bệnh viện.
- Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch quy chế bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét, chi đạo.
- Phối hợp tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.
- Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, phối hợp triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện.
- Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của bệnh viện.
- Phối hợp thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của Nhà nước.
- Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.
-  Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.
- Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.
- Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên.
- Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc và các tổ chức thực hiện.
* Công tác Tài chính kế toán:
- Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của bệnh viện lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.
- Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí, BHYT theo quy định.
- Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.
- Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện.
-  Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.
- Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.
- Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.
* Hoạt động Công nghệ thông tin
- Tham mưu cho Ban giám đốc về định hướng phát triển CNTT trong bệnh viện, thực hiện nhiệm vụ vận hành hệ thống phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện, quản trị website và các ứng dụng CNTT khác.
- Quản lý chung về lĩnh vực Công nghệ thông tin trong toàn bệnh viện, sửa chữa trang thiết bị văn phòng.
- Sửa chữa khắc phục các lỗi nhỏ về máy vi tính, máy in, máy phô tô...
- Hướng dẫn sử dụng và khắc phục sự cố nếu có sảy ra về máy vi tính cũng như sử dụng và và khắc phục sự cố nếu có sảy ra phần mềm Quản lý bệnh viện (Phần mềm ONEMES) trong toàn bệnh viện.
- Kiểm tra Dữ liệu để gửi lên cổng Giám định Bảo hiểm của Bộ Y tế và Bảo hiểm xã Hội Việt Nam cũng như Bảo hiểm xã hội tỉnh để thanh quyết toán Bảo hiểm theo đúng quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế. Kết hợp chặt chẽ với phòng Giám định Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái hàng tuần, tháng để tìm sai sót khi các khoa nhặt thanh toán cho người bệnh cũng như xin sửa hay thay thế các hồ sơ, dữ liệu sai.

          - Kết hợp với các khoa phòng làm báo cáo hàng tháng, quý, năm về công tác dược và công tác tài chính trong bệnh viện để báo cáo nghiệp vụ Dược, BHXH tỉnh cũng như Bảo hiểm xã hội Việt Nam ...

          - Hỗ trợ các khoa phòng đóng kỳ, chuyển kỳ về lĩnh vực dược hàng tháng.

          - Phục vụ Hội nghị, các lớp tập huấn trong toàn bệnh viện cũng như của các đơn vị bạn hay tuyến Trung ương kết hợp với bệnh viện (về lĩnh vực CNTT như: Phục vụ máy vi tính, máy chiếu).

          * Thực hiện các nhiêm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo bệnh viện.
D. PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG
           “Chuyên nghiệp – Trung thực – Hiệu quả” là phương châm hoạt động của Phòng Kế hoạch Tổng hợp. Tập thể cán bộ Phòng Kế hoạch Tổng hợp luôn tích cực nghiên cứu, đề xuất các giải pháp với mục đích nâng cao chất lượng bệnh viện nhằm phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.
E. THÀNH TỰU
             Hàng năm với sự nỗ lực cố gắng, phấn đấu không ngừng và sự đoàn kết nhất trí của tập thể viên chức Phòng Kế hoạch Tổng hợp đã hoàn thành tốt mọi mục tiêu, nhiệm vụ góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Bệnh viện Sản Nhi và đã đạt được một số thành tích:
* Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2018

 

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 880/QĐ-SYT ngày 25/12/2018 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái.

2021

Tập thể lao động tiên tiến

 

Quyết định số 860/QĐ-SYT ngày 27/12/2021 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái.

2022

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 663/QĐ-SYT ngày 29/12/2022 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái.

* Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2016

Giấy khen của Công đoàn ngành Y tế

Quyết định số 05/QĐ-CĐNYTngày 11/01/2017 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái.

2019

Giấy khen của Sở Y tế

Quyết định số 988/QĐ-SYT ngày 19/12/2019 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái.

2020

Giấy khen của Sở Y tế

 

Quyết định số 822/QĐ-UBNDngày 25/12/2020 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái.

2020

Giấy khen của Sở Y tế: Phòng KHTH điển hình tiên tiến ngành Y tế Yên Bái giai đoạn 2015-2020

 

Quyết định số 822/QĐ-UBNDngày 25/12/2020 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái.

 
F. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
- Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển Bệnh viện theo các giai đoạn đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân.
- Tham mưu quản lý tốt công tác kinh tế Y tế.
- Ứng dụng Công nghệ thông tin trong xây dựng, triển khai kế hoạch, tổng hợp báo cáo. Tin học hóa toàn bộ hoạt động tài chính trong bệnh viện. 
-  Tham mưu xây dựng, hoàn thiện các quy trình khám chữa bệnh theo tiêu chí quản lý chất lượng bệnh viện.
- Xây dựng, hoàn thiện các quy trình quản lý tài chính theo tiêu chí quản lý chất lượng bệnh viện.

Hotline tư vấn

 0827.335.345