KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THEO YÊU CẦU

Thực hiện Thông tư số 56/2014/TT- BTC ngày 28/4/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chie tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật giá và Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ tài chính sử đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC

Bệnh viện Sản - Nhi Kê khai mức giá dịch vụ Khám chữa bệnh theo yêu cầu như file đính kèm. mức giá kê khai thực hiện từ 20/01/2024

1.Quyết định về việc banh hành Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu của Bệnh viện Sản - Nhi

2. Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu BVSN 15.1.2024

Hotline tư vấn

 0827.335.345