TL CHUYÊN MÔN DƯỢC

I. QUY TRÌNH

 1. Quy trình định kỳ đối chiếu thuốc, vật tư y tế, hoá chất, sinh phẩm, khí y tế, y cụ trong kho, tủ thuốc cấp cứu
 2. Quy trình theo dõi nhiệt độ, độ ẩm
 3. Quy trình vệ sinh kho, tủ thuốc cấp cứu
 4. Quy trình nhập thuốc và kiểm tra thuốc nhập kho
 5. Quy trình kiểm soát mối, mọt, côn trùng, các loài gặm nhấm trong kho
 6. Quy trình tiếp nhận và xử lý thuốc trả về
 7. Quy trình xử lý các thuốc chất lượng không đảm bảo tại bệnh viện
 8. Quy trình bổ sung hoặc loại bỏ thuốc ra khỏi danh mục
 9. Quy trình lập dự trù, theo dõi, kiểm soát chất lượng thuốc, vật tư y tế, hoá chất, sinh phẩm, khí y tế
 10. Quy trình xây dựng danh mục thuốc
 11. Quy trình thông tin thuốc
 12. Quy trình giám sát sử dụng các thuốc có nguy cơ cao xuất hiện ADR
 13. Quy trình cấp thuốc, vật tư y tế, hoá chất, sinh phẩm, khí y tế nội trú
 14. Quy trình cung ứng thuốc hiếm theo yêu cầu điều trị
 15. Quy trình bảo quản và theo dõi chất lượng thuốc
 16. Quy trình cấp phát thuốc ngoại trú
 17. Quy trình xây dựng và quản lý thuốc tủ trực

II. VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 1. Nghị định 131.2020.NĐ-CP ngày 02.11.2020 của Chính phủ quy định vê tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bênh
 2. Nghị định số 54.2017.NĐ-CP ngày 08.5.2017 của Chỉnh phủ _quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật dược_
 3. Quyết định số 29.QĐ-BYT ngày 05.01.2022 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn giám sát phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 4. Thông tư 20.2017.TT-BYT ngày 10 tháng 05 năm 2017 về _Quy đinh chi tiết một số điều của luật dược và nghị định số 54.2017.NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt
 5. Thông tư 22-2011-TT-BYT ngày 1062011 của Bộ Y tế về việc _Quy định tổ chức và hoạt động của khoa Dược bệnh viện_
 6. Thông tư 23-2011-TT-BYT ngày 10 tháng 06 năm 2011 về _Hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh_
 7. Thông tư 36.2018.TT-BYT ngày 22.11.2018 của Bộ Y tế quy định về thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc
 8. Thông tư 51.2017.TT-BYT ngày 29.12.2017  của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ
 9. Thông tư 302018TT-BYT ngày 30102018 của Bộ Y tế quy định việc ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế
 10. Thông tư số 06.VBHN-BYT ngày 03.7.2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc
 11. Thông tư số 18-2018-TT-BYT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Y tế về _Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 52-2017-TT-BYT ngày 29-12-2017 quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú
 12. Thông tư số 21.2013.TT-BYT ngày 08.08.2013 quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị
 13. Thông tư số 52-2017-TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 về _Quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú
 14. thong-tu-26-2019-tt-byt-quy-dinh-ve-danh-muc-thuoc-hiem
 15. QĐ 2115/QĐ-BYT ngày 11/5/2023 v/v ban hành TLCM "Sổ tay hướng dẫn thực hiện chương trình quản lý sử dụng kháng sinh cho BV tuyến huyện"

* THÔNG TƯ 06/2023/TT-BYT

1. Thông tư 06/2023/TT_BYT_DAU THAU THUOC
2. Bảng so sánh TT06 - TT05 (hợp nhất)

3.1. Vu KHTC

3.2. Cuc QLD

3.3. Cuc YDCT

3.4. Cuc QL dau thau

4.1. 698_20230216_CV gui BKHDT_TT08

4.2. 1253_20230224_BKHDT_qua mang

5. Du thao Van ban hop nhat
Hotline tư vấn

 0827.335.345