Phòng Đào Tạo & Chỉ Đạo Tuyến

Phòng Đào tạo - Chỉ Đạo Tuyến xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch hoạt động, kế hoạch kinh phí và trực tiếp triển khai hoạt đông Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em  cho các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh. Triển khai công tác tổng hợp báo cáo của hoạt động CSSKSS và Cải thiện TTDDTE gửi Sở Y tế, Vụ Sức khỏe BMTE và Viện Dinh dưỡng.

Nhân sự Phòng ĐT &CĐT

Nhân sự Phòng ĐT &CĐT

PHÒNG ĐÀO TẠO - CHỈ ĐẠO TUYẾN
"Khoa học nâng cao trí thức - Đào tạo bền vững chuyên môn"

1. Nhiệm vụ:
-  Xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch hoạt động, kế hoạch kinh phí và trực tiếp triển khai hoạt đông Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em  cho các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh.
-  Triển khai công tác tổng hợp báo cáo của hoạt động CSSKSS và Cải thiện TTDDTE gửi Sở Y tế, Vụ Sức khỏe BMTE và Viện Dinh dưỡng.
- Tham mưu Sở Y tế xây dựng Kế hoạch triển khai chương trình  chăm sóc  dinh dưỡng1000 ngày đầu đời nhằm phòng chống SDD bà mẹ và trẻ em năng cao tầm vóc người Việt. Ngoài ra tham mưu nhiều văn bản , kế hoạch khi Sở Y tế yêu cầu có liên quan đến bà mẹ và trẻ em trong toàn tỉnh.
- Thực hiện công tác giám sát hố trợ hoạt động CSSKSS và cải thiện tình trạng dinh dưỡng trong toàn tỉnh như công tác: Thẩm định tử vong mẹ, cân, đo trẻ, cấp viên đa vi chất, chế phẩm dinh dưỡng …..
- Chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.Tham gia công tác chuẩn quốc gia về Y tế toàn tỉnh.
- Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn của hoạt động CSSKSS và CTTDDTE trong toàn tỉnh.
- Triển khai  công tác kiểm tra chéo hệ Sức khỏe sinh sản hàng năm.
-  Xây dựng kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ các khoa phòng trong bệnh viện.
- Tổ chức các lớp đào tạo. tập huấn cho cán bộ trong bệnh viện và tuyến dưới. 
- Là đầu mối phối hợp với các trườngĐại học, Cao đẳng, Trung cấp  tổ chức các khóa thực hành cho học viên tại bệnh viện.
- Tham mưu xây dựng kế hoach và triển khai công tác nghiên cứu khoa học/ sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong toàn bệnh viện.
-  Tham gia triển khai hoạt động dự án SC tại hai huyện Trạm Tấu và Mù Căng Chải.Tham gia một số hoạt động của Tổ chức Tầm nhìn thế giới.
-  Tham gia công tác chuyên môn trong bệnh viện: 02 cán bộ của phòng tham gia 50% thời gian tại khoa XN-CĐHA và 60% tại khoa Nhi. 01 cán bộ tham gia trực tại khoa HSCC, trực thường trú siêu âm. Hỗ trợ công tác khám bệnh, siêu âm, nội soi TMH tại phòng khám.
- Tham gia công tác chấm điểm bệnh viện: phụ trách phần E, Khảo sát người bệnh nội, ngoại trú, Nuôi con bằng sữa mẹ.
- Tham gia công tác truyền thông tại bệnh viện
- Tham dự giao ban bệnh viện hàng ngày.
- Phối hợp Khoa Dược- KSNK cấp phát tài liệu, trang thiết bị của chương trình CSSKSS/Cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em.
- Ngoài ra tham gia công tác khác của đơn vị khi được phân công./.
.
                                                                                          

Hotline tư vấn

 0827.335.345