KẾ HOẠCH KSNK

KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT BỆNH VIỆN HÀNG NĂM

NĂM 2022
1. 


NĂM 2023
1. Số 98/KH_BVSN ngày 22 tháng 2 năm 2023. Hoạt động KSNK

Hotline tư vấn

 0827.335.345