V/v phân công đơn vị chuẩn bị triển khai hội chẩn trực tuyến đào tạo, hỗ trợ chuyên môn theo chuyên ngành với Bệnh viện Bạch Mai

Số hiệu văn bản 2277/SYT-NVY
Ngày ban hành
Ngày bắt đầu hiệu lực
Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành Bệnh viện Sản nhi Yên Bái
Người ký Bệnh viện Sản Nhi YB
V/v phân công đơn vị chuẩn bị triển khai hội chẩn trực tuyến đào tạo, hỗ trợ chuyên môn theo chuyên ngành với Bệnh viện Bạch Mai

UBND TỈNH YÊN BÁI

SỞ Y TẾ

 


Số:           /SYT-NVY

V/v phân công đơn vị chuẩn bị triển khai hội chẩn trực tuyến đào tạo, hỗ trợ chuyên môn theo chuyên ngành với Bệnh viện Bạch Mai.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


 Yên Bái, ngày        tháng 8  năm 2022    

 

 

             Kính gửi:

                             - Các Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh;

                             - Trung tâm Y tế các huyện, thành phố.                                                    

          Căn cứ Công văn 1659/BVBM-TDC ngày 21 tháng 6 năm 2022 của Bệnh viện Bạch Mai về hỗ trợ chuyên môn thông qua hội chẩn trực tuyến;

           Tiếp theo Công văn số 1448/SYT-NVY ngày 13/7/2022 của Sở Y tế về việc tham gia hoạt động đào tạo hội chẩn trực tuyến, hỗ trợ chuyên môn theo chuyên ngành với Bệnh viện Bạch Mai năm 6 tháng cuối năm 2022.

          Đề chủ động trong công tác phối hợp. Sở Y tế phân công các đơn vị chuẩn bị bệnh án để triển khai hội chẩn trực tuyến, đào tạo, hỗ trợ chuyên môn theo chuyên ngành với Bệnh viện Bạch Mai theo Công văn 1659/BVBM-TDC ngày 21 tháng 6 năm 2022 của Bệnh viện Bạch Mai. Đề nghị các đơn vị, cá nhân có tên trong danh sách chủ động liên hệ với Bệnh viện Bạch Mai để phối hợp trong công tác chuẩn bị thực hiện các buổi hội chẩn trực tuyến, đào tạo, hỗ trợ chuyên môn theo kế hoạch.

          Các đơn vị còn lại căn cứ kế hoạch, lịch triển khai hoạt động hội chẩn trực tuyến, đào tạo, hỗ trợ chuyên môn theo chuyên ngành của Bệnh viện Bạch Mai theo phụ lục công văn này. Chủ động liên hệ với Trung tâm Đào tạo Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến và Nghiên cứu khoa học Bệnh viện Bạch Mai (Ths. Nguyễn Thị Hoa, Trung tâm đào tạo - Chỉ đạo tuyến; ĐT: 0985 369 861) để đề xuất đăng ký tham dự.

Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo thực hiện./.

 

Nơi nhận:

  - Như kính gửi;

  - TT ĐT-CĐT & NCKH BV Bạch Mai;

  - BGĐ Sở;

  - Các phòng CM;

  - Lưu: VT, NVY .

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Nguyễn Song Hào

 

 


PHÂN CÔNG ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG HỘI CHẨN TRỰC TUYẾN,

ĐÀO TẠO, HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN NĂM 2022

(Kèm theo công văn số             /SYT-NVY ngày       tháng 8 năm 2022 của Sở Y tế Yên Bái)

TT

Thời gian

Phân công đơn vị chuẩn bị

Nội dung

Họ tên cán bộ đầu mối

Số ĐT liên hệ

Địa chỉ Email

1

31/8/2022

TTYT Yên Bình

Đào tạo - Hội chẩn trực tuyến đa khoa

Trần Tuấn Anh

0359005886

 

trananh.pharma@gmail.com

TTYT Trấn Yên

Nguyễn Thị Hương

0389249234

Huongbs.nt@gmail.com

2

07/9/2022

Bệnh viện Sản Nhi

Đào tạo - Hội chẩn trực tuyến chuyên ngành Sản khoa

Đoàn Thị Diệu Thúy

0919950621

 

dieuthuy1976yb@gmail.com

3

17/10/2022

Bệnh viện Tâm thần

Đào tạo - Hội chẩn trực tuyến chuyên ngành Tâm thần

Phùng Thị Hiền

0977465325

phunghien8583@gmail.com

4

24/10/2022

Bệnh viện đa khoa KV Nghĩa Lộ

Đào tạo - Hội chẩn trực tuyến đa khoa

Nguyễn Công Toản

0396911013

 

nguyencongtoan.bvnl@gmail.com

TTYT Văn Yên

Ngô Thị Tình

0978999149

ngotinhvy@gmail.com

5

26/10/2022

TTYT Yên Bình

Đào tạo - Hội chẩn trực tuyến chuyên ngành Hô hấp

Trần Tuấn Anh

0359005886

 

trananh.pharma@gmail.com

6

02/11/2022

Bệnh viện đa khoa KV Nghĩa Lộ

Đào tạo - Hội chẩn trực tuyến chuyên ngành Thận

Nguyễn Công Toản

0396911013

 

nguyencongtoan.bvnl@gmail.com

7

16/11/2022

TTYT Văn Yên

Đào tạo - Hội chẩn trực tuyến chuyên ngành Nội tiết

Ngô Thị Tình

0978999149

ngotinhvy@gmail.com

8

12/12/2022

Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Đào tạo - Hội chẩn trực tuyến chuyên ngành Điều dưỡng

 

Lê Mạnh Hùng

 

0826888089

 

lemanhhungbvtyb@gmail.com

9

14/12/2022

Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Đào tạo - Hội chẩn trực tuyến đa khoa

 

Lê Mạnh Hùng

 

0826888089

 

lemanhhungbvtyb@gmail.com

TTYT Trấn Yên

Nguyễn Thị Hương

0389249234

Huongbs.nt@gmail.com

 

Hotline tư vấn

 0827.335.345