Báo cáo kết quả tiêm vắc xin viêm gan B sơ sinh và vắc xin phòng bệnh lao trong bệnh viện tháng 8 năm 2022

Số hiệu văn bản 234/BC-TTKSBT
Ngày ban hành
Ngày bắt đầu hiệu lực
Loại văn bản Báo cáo
Cơ quan ban hành Bệnh viện Sản nhi Yên Bái
Người ký Bệnh viện Sản Nhi YB

SỞ Y TẾ TỈNH YÊN BÁI

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:           /BC-TTKSBT

 

Yên Bái, ngày          tháng 8 năm 2022

 

BÁO CÁO

Kết quả tiêm vắc xin viêm gan B sơ sinh

và vắc xin phòng bệnh lao trong bệnh viện tháng 8 năm 2022

 


Thực hiện Quyết định số 859/QĐ-SYT ngày 24/12/2021 của Sở Y tế về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp Y tế năm 2022; Kế hoạch số 36/KH-SYT ngày 28/01/2022 của Sở Y tế về tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2022.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật báo cáo kết quả tiêm vắc xin viêm gan B trong vòng 24 giờ đầu sau sinh và vắc xin phòng bệnh lao trong bệnh viện tháng 8 năm 2022 tại bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện đa khoa Trường Đức và trung tâm y tế tuyến huyện có phòng sinh trên địa bàn, cụ thể như sau:

1.   Kết quả thực hiện

  - Tỷ lệ trẻ được tiêm vắc xin viêm gan B trong vòng 24 giờ đầu sau sinh tháng 8/2022 đạt 96,4% (668/693), 8 tháng đạt 97% (5.436/5.602) so với số trẻ đẻ sống tại cơ sở y tế có phòng sinh và đạt 38,9% (5.436/13.968) so với trẻ dưới 01 tuổi.

- Tỷ lệ trẻ được tiêm vắc xin phòng bệnh lao trong bệnh viện tháng 8/2022 đạt 91,5% (679/621), 8 tháng đạt 85,8% (4.749/5.533).

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

2. Hoạt động trong thời gian tới

- Tiếp tục đảm bảo đầy đủ nhu cầu vắc xin, vật tư tiêm chủng triển khai tiêm vắc xin viêm gan B trong vòng 24 giờ đầu sau sinh và vắc xin phòng bệnh lao trong bệnh viện cho các đơn vị.

- Tiếp tục duy trì tỷ lệ tiêm vắc xin viêm gan B trong vòng 24 giờ đầu sau sinh đạt 90%, tiêm vắc xin phòng bệnh lao (BCG) đạt ≥ 80% tại các cơ sở y tế theo Kế hoạch số 36/KH-SYT ngày 28/01/2022 của Sở Y tế.

- Duy trì thực hiện Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia tại khoa sản các bệnh viện và trung tâm y tế tuyến huyện.

3. Kiến nghị

- Sở Y tế tiếp tục quan tâm chỉ đạo các đơn vị duy trì tỷ lệ tiêm vắc xin viêm gan B trong vòng 24 giờ sau sinh đạt ≥ 90% và tiêm vắc xin phòng bệnh lao trong bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện đa khoa Trường Đức và trung tâm y tế tuyến huyện có phòng sinh đạt ≥ 80% theo kế hoạch năm 2022.

- Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện ĐKKV Nghĩa Lộ, Bệnh viện đa khoa Trường Đức, trung tâm y tế tuyến huyện có phòng sinh tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc tiêm vắc xin viêm gan B trong vòng 24 giờ đầu sau sinh tại khoa sản đạt ≥ 90% và tiêm vắc xin phòng bệnh lao trong bệnh viện đạt ≥ 80% theo kế hoạch giao; cập nhật các trẻ đẻ sống lên Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia để quản lý.

- Trung tâm y tế tuyến huyện tiếp tục chỉ đạo duy trì tiêm vắc xin viêm gan B trong vòng 24 giờ đầu sau sinh tại các trạm y tế xã và PKĐKKV theo kế hoạch.

Trên đây là báo cáo kết quả tiêm vắc xin viêm gan B sơ sinh và tiêm vắc xin phòng bệnh lao trong bệnh viện tháng 8 năm 2022 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái./.

 

Nơi nhận:

- Cục Y tế dự phòng;

- TCMR Quốc gia, TCMR miền Bắc;

- Sở Y tế tỉnh Yên Bái;

- BVĐK tỉnh, BVĐKKV Nghĩa Lộ,

  BV Sản Nhi, BVĐK Trường Đức;

- TTYT các huyện, TX, TP;      

- Ban Giám đốc TT KSBT;

- LĐ các khoa, phòng, cơ sở TT KSBT;

- L­­ưu: VT,  PCBTN.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Phú

 Phụ lục

Kết quả tiêm vắc xin viêm gan B sơ sinh và vắc xin phòng bệnh lao tháng 8/2022

(Kèm theo Báo cáo số:           /BC-TTKSBT ngày       /8/2022 của TT KSBT tỉnh Yên Bái)

 

TT

Tên đơn vị

Tháng 8

8 tháng

Phòng bệnh

viêm gan B sơ sinh

Phòng bệnh lao

Phòng bệnh

viêm gan B sơ sinh

Phòng bệnh lao

Số đẻ

Số tiêm

Tỷ lệ

Số đẻ

Số tiêm

Tỷ lệ

Số đẻ*

Số tiêm

Tỷ lệ

Số đẻ**

Số tiêm

Tỷ lệ

1

BVĐK tỉnh

38

38

100

38

38

100

304

302

99,3

304

280

92,1

2

BV Sản - Nhi

155

146

94,2

155

137

88,4

1118

1058

94,6

1118

931

83,3

3

BV ĐKKV Nghĩa Lộ

92

91

98,9

92

91

98,9

633

631

99,7

633

621

98,1

4

Bệnh viện ĐK Trường Đức

32

31

96,9

32

23

71,9

226

212

93,8

226

197

87,2

5

TTYT thành phố Yên Bái

26

25

96,2

26

20

76,9

297

292

98,3

297

271

91,2

6

TTYT huyện Lục Yên

91

88

96,7

89

86

96,6

646

631

97,7

694

656

94,5

7

TTYT huyện Văn Yên

123

118

95,9

121

113

93,4

1126

1093

97,1

1099

1048

95,4

8

TTYT huyện Mù Cang Chải

21

21

100

21

18

85,7

236

234

99,2

236

87

36,9

9

TTYT huyện Trấn Yên

29

28

96,6

27

25

92,6

209

202

96,7

204

117

57,4

10

TTYT huyện Trạm Tấu

17

15

88,2

16

14

87,5

112

101

90,2

106

23

21,7

11

TTYT huyện Văn Chấn

54

52

96,3

51

48

94,1

569

554

97,4

499

480

96,2

12

TTYT huyện Yên Bình

15

15

100

11

8

72,7

126

126

100,0

117

38

32,5

Tổng

693

668

96,4

679

621

91,5

5.602

5.436

97,0

5.533

4.749

85,8

 Ghi chú: * Số trẻ đẻ sống tại bệnh viện và các PKĐKKV/TYT. 

               ** Số trẻ đẻ sống tại Bệnh viện và khoa Sản TTYT.

Hotline tư vấn

 0827.335.345