01. QUY CHẾ CHUYÊN MÔN

QUY CHẾ CHUYÊN MÔN

Quy chế chuyên môn y tế là các quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một hoạt động nghiệp vụ y tế cụ thể, do Bộ Y tế ban hành và bắt buộc các tập thể, cá nhân thuộc phạm vi điều chỉnh phải thi hành trong quá trình thực hiện công tác khám chữa bệnh.


  1. Quy chế thường trực
  2. Quy chế cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc
  3. Quy chế chẩn đoán bệnh, chỉ định phương pháp điều trị và kê đơn thuốc
  4. Quy chế làm hồ sơ bệnh án
  5. Quy chế vào viện, chuyển khoa, chuyển viện, ra viện
  6. Quy chế điều trị ngoại trú
  7. Quy chế điều trị nội trú
  8. Quy chế khám bệnh chữa bệnh theo yêu cầu
  9. Quy chế hội chẩn 
  10. Quy chế sử dụng thuốc trong điều trị ngoại trú 
  11. Quy chế sử dụng thuốc trong điều trị nội trú 
  12. Quy chế chăm sóc người bệnh trong bệnh viện
  13. Quy chế quản lý buồng bệnh, buồng thủ thuật 
  14. Quy chế kiểm soát nhiễm khuẩn
  15. Quy chế công tác xử lý chất thải
  16. Quy chế giải quyết đối với người bệnh không có người nhận
  17. Quy chế giải quyết người bệnh tử vong
   18. Quy chế bắt buộc chữa bệnh

HỘI ĐỒNG CHUYÊN MÔN

  1. Hội đồng thuốc và điều trị
  2. Hội đồng khoa học bệnh viện
  3. Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện
  4. Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn
  5. Hội đồng an toàn vệ sinh lao động
  6. Hội đồng điều dưỡng
  7. Hội đồng người bệnh
  8. Hội đồng chuyên môn xác định người hành nghề có sai sót hoặc không có sai sót chuyên môn kỹ thuật


XỬ LÝ VI PHẠM TRONG THỰC HIỆN QUY CHẾ CHUYÊN MÔN

  1. Xử lý vi phạm hành chính.
  2. Xử lý vi phạm hình sự


HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN VỀ QUY CHẾ CHUYÊN MÔN
  Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.   .doc
  - Thông tư số 43/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018 của Bộ Y tế hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.    .doc
  - Thông tư số 18/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế.     .doc
  - Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ Y tế quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.     .doc
  - Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú.      .doc
  - Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.      .doc
  - Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường.       .doc
  - Thông tư số 21/2013/TT-BYT ngày 08 tháng 8 năm 2013 của Bộ Y tế Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thuốc và điều trị trong bệnh viện.    .doc
  - Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện.      
  - Thông tư số 07/2011/TT-BYT ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Bộ Y tế hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.     .doc
  - Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009.       .doc
  - Quyết định số 3079/QĐ-BYT ngày 21/8/2008 của Bộ Y tế về Quy chế tổ chức và hoạt động của hệ thống làm công tác bảo hộ lao động trong các cơ sở y tế.       .doc
  - Quyết định số 01/2008/QĐ-BYT 21/01/2008 của Bộ Y tế Quy chế cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc quy định về cấp cứu trong bệnh viện.       .doc
  - Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế bệnh viện.    File.doc
Share
0
+1
0
Tweet
0

Hotline tư vấn

 0827.335.345