02. DANH MỤC KỸ THUẬT

DANH MỤC KỸ THUẬT BỆNH VIỆN

Danh mục kỹ thuật trong lĩnh vực y tế là danh mục các kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế quy định bao gồm: Tên gọi, phân theo tuyến chuyên môn kỹ thuật và được sắp xếp hệ thống theo các chuyên khoa, chuyên ngành phù hợp nhất. Bộ Y tế cũng quy định trình tự, thủ tục và thẩm quyền phê duyệt danh mục kỹ thuật cho mỗi cơ sở khám chữa bệnh.

 

TRÌNH TỰ TRIỂN KHAI KỸ THUẬT MỚI TẠI BỆNH VIỆN

- Bước 1: Trưởng khoa chuyên môn rà soát danh mục kỹ thuật theo phân tuyến; Lập danh sách các kỹ thuật theo phân tuyến nhưng chưa triển khai. Nghiên cứu quy trình kỹ thuật và các điều kiện khác để thực hiện kỹ thuật. Phân tích tính khả thi để tiến hành lựa chọn các kỹ thuật dự kiến triển khai, báo cáo Lãnh đạo Bệnh viện. 
- Bước 2: Phòng Kế hoạch Tổng hợp nghiên cứu, đánh giá nhu cầu về các dịch vụ kỹ thuật trên thực tiễn; các điều kiện cần thiết để triển khai kỹ thuật (Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nhân lực, thuốc – hóa chất – vật tư y tế…) để tham mưu đưa vào kế hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện.
- Bước 3: Hội đồng Thuốc và điều trị họp phân tích và kết luận kỹ thuật mới sẽ triển khai.
- Bước 4: Giám đốc Bệnh viện chỉ đạo các khoa, phòng chuẩn bị và hoàn thiện các điều kiện cần thiết để triển khai kỹ thuật.
- Bước 5: Giám đốc Bệnh viện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung kỹ thuật mới.
- Bước 6:Trưởng khoa chuyên môn triển khai kỹ thuật mới sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

DANH MỤC KỸ THUẬT (DMKT) THEO PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT VÀ DMKT 
TRIỂN KHAI TẠI BỆNH VIỆN - SYT THÁI BÌNH PHÊ DUYỆT)

             Bản chi tiết file.pdf                                                                   Bản chi tiết file.doc

 


HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN VỀ DANH MỤC KỸ THUẬT

 

  - Các Quyết định Sở Y tế Thái Bình phê duyệt danh mục kỹ thuật thực hiện tại bệnh viện Nhi Thái Bình
  - Quyết định số 2178/QĐ-BYT ngày 27/5/2020 của Bộ Y tế về việc Bổ sung Phụ lục 08 (Danh mục mã vật tư y tế) ban hành kèm theo Quyết định số 7603/QĐ-BYT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế (Phiên bản số 6).    .doc

  - Thông tư số 01/2020/TT-BYT ngày 16/01/2020 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.    .doc

  - Quyết định 140/QĐ-BYT ngày 15/01/2019 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về quy trình kỹ thuật và chi phí thực hiện theo Thông tư 37/2018/TT-BYT.    .doc

  - Quyết định số 7603/QĐ-BYT ngày 25/12/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành bộ mã dùng chung áp dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế (Phiên bản số 6).   .doc
  - Quyết định số 7435/QĐ-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về quy trình kỹ thuật và chi phí thực hiện theo Thông tư số 39/2018/TT-BYT.    .doc

  - Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.    .doc
  - Quyết định số 4442/QĐ-BYT ngày 13/07/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện theo Thông tư 15/2018/TT-BYT.  .doc
  - Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ Y tế sửa đổi Danh mục kỹ thuật trong khám, chữa bệnh kèm theo Thông tư 43/2013/TT-BYT quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh.    .doc
  - Thông tư số 18/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016 của Bộ Y tế quy định danh mục kỹ thuật, danh mục vật tư y tế dùng trong phục hồi chức năng và việc chi trả chi phí phục hồi chức năng ban ngày thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế.   .doc
  - Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.  .doc
  - Quyết định số 1122/QĐ-BYT ngày 31/3/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành bộ mã dùng chung áp dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế.   .doc
  - Quyết định số 5084/QĐ-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế về việc ban hành bộ mã dùng chung áp dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế.    .doc
  - Thông tư số 50/2014/TT-BYT ngày 31/12/2014 của Bộ Y tế quy định việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật.     .doc
  - Thông tư số 43/2013/ TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.     .doc

Share
0
+1
0
Tweet
0

Hotline tư vấn

 0827.335.345