06. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - QUẢN LÝ HÀNH NGHỀ

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

Bệnh viện là một cơ sở dịch vụ phức hợp với rất nhiều nhóm dịch vụ như: Dịch vụ khám chữa bệnh; Dịch vụ thuê khoán như bảo vệ, trông xe, ăn uống, dinh dưỡng, vận chuyển, cứu thương, siêu thị mini, quầy tiện ích; hỗ trợ chăm sóc và nhiều dịch vụ thiết yếu khác nữa nhằm hỗ trợ người bệnh trong quá trình nằm viện. Bệnh viện cũng là nơi có nhiều mối quan hệ khác nhau: Quan hệ giữa người bệnh và bệnh viện; Quan hệ giữa các tập thể, cá nhân trong bệnh viện; Quan hệ giữa bệnh viện với các tập thể, cá nhân bên ngoài bệnh viện...
Chất lượng bệnh viện là tình hình hoạt động tổng thể của bệnh viện, bao gồm: Mức an toàn mọi mặt về tính pháp lý; Người bệnh làm trung tâm; Hiệu quả hoạt động về tiếp nhận, cấp cứu, điều trị, chăm sóc người bệnh; Hiệu suất hoạt động; Hướng về nhân viên; Hiệu quả điều hành; Các điều kiện về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nhân lực...
Quản lý chất lượng bệnh viện là công cụ để tăng cường chất lượng liên tục thông qua việc phân tích và giải quyết một vấn đề mang tính hệ thống và tính quy trình trong mọi hoạt động tại Bệnh viện.
Quản lý chất lượng bệnh viện bao gồm các nội dung chủ yếu sau
  1. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng trong bệnh viện. Lập kế hoạch quản lý chất lượng bệnh viện.
  2. Triển khai quản lý chất lượng dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá và chứng nhận chất lượng bệnh viện theo tiêu chuẩn chất lượng do Bộ Y tế ban hành. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO.
  3. Tổ chức thực hiện và cập nhật quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật, hướng dẫn điều trị của Bộ Y tế. Thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến tài sản, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân lực và pháp luật khác liên quan đến hoạt động bệnh viện.
  4. Triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn người bệnh và nhân viên y tế.
  5. Phát hiện và xử lý những vấn đề phát sinh về chất lượng bệnh viện trong các hoạt động bệnh viện.
  6. Đo lường, đánh giá chất lượng và công bố chất lượng bệnh viện.

 
HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 
TẠI BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH


 1. Văn bản hệ thống QLCL
Quyết định 128/QĐ-BVN, ngày 16/3/2021 về ban hành kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng các khoa, phòng năm 2021
Công văn số  50/TB-BVN, ngày 16/02/2021 về thông báo bộ chỉ số chất lượng bệnh viện năm 2021;
Kế hoạch số 49/KH-BVN, ngày 25/02/2021 về ban hành kế hoạch đảm bào và cải tiến chất lượng bệnh viện Nhi Thái Bình năm 2021;
Quyết định số: 86/QĐ-BVN, ngày 05/02/2021 về việc ban hành quy chế hoạt động Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện năm 2021;
Quyết định số: 85/QĐ-BVN, ngày 05/02/2021 về việc kiện toàn Mạng lưới Quản lý hất lượng bệnh viện năm 2021;
Quyết định số: 84/QĐ-BVN, ngày 05/02/2021 về việc kiện toàn Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện năm 2021;
2. Kết quả triển khai hoạt động Quản lý chất lượng bệnh viện Nhi
* Triển khai năm 2021
- Công văn triển khai QLCL
Công văn số 230/BVN-QLCL về việc thực hiện một số nhiệm vụ QLCL bệnh viện tháng 9.2021
Công văn số 206/BVN-QLCL về việc triển khai một số nhiệm vụ QLCL bệnh viện tháng 8.2021
+ Công văn số    /BVN-QLCL về việc triển khai một số nhiệm vụ QLCL bệnh viện tháng 7.2021
+  Công văn số    /BVN-QLCL về việc triển khai một số nhiệm vụ QLCL bệnh viện tháng 6.2021
+ Công văn số    /BVN-QLCL về việc triển khai một số nhiệm vụ QLCL bệnh viện tháng 5.2021
+ Công văn số    /BVN-QLCL về việc triển khai một số nhiệm vụ QLCL bệnh viện tháng 4.2021
+ Công văn số    /BVN-QLCL về việc triển khai một số nhiệm vụ QLCL bệnh viện tháng 3.2021
+ Công văn số    /BVN-QLCL về việc triển khai một số nhiệm vụ QLCL bệnh viện tháng 2.2021
- Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT, ngày 18/11/2016 của Bộ Y tế. 
+ Báo cáo kết quả đánh giá quý IV.2021
+ Báo cáo kết quả đánh giá quý III.2021
Báo cáo kết quả đánh giá quý II.2021
Báo cáo kết quả đánh giá quý I.2021
Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn theo quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày16/7/2020 của Bộ Y tế. 
+ Báo cáo số      /BC/BVN, ngày       /9/2021 về kết qủa tự đánh giá chất lượng bệnh viện an toàn tháng 8.2021. 
Báo cáo số 58/BC-BVN, ngày 02/8/2021 về kết quả tự đánh giá chất lượng bệnh viện an toàn tháng 7.2021
Báo cáo số 55A/BC-BVN, ngày 09/7/2021 về kết quả tự đánh giá chất lượng bệnh viện an toàn tháng 6.2021;
Báo cáo số 41/BC-BVN, ngày 28/5/2021 về kết quả tự đánh giá chất lượng bệnh viện an toàn tháng 5.2021;
Báo cáo số 35/BC-BVN, ngày 29/4/2021 về kết quả tự đánh giá chất lượng bệnh viện an toàn tháng 4.2021;
Báo cáo số 24/BC-BVN, ngày 30/3/2021 về kết quả tự đánh giá chất lượng bệnh viện an toàn tháng 3.2021;
Báo cáo số 13/BC-BVN, ngày 26/02/2021 về kết quả tự đánh giá chất lượng bệnh viện an toàn tháng 2.2021;
Báo cáo số 02A/BC-BVN, ngày 18/01/2021 về kết quả tự đánh giá chất lượng bệnh viện an toàn tháng 2.2021;
 
HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
DO BỘ Y TẾ BAN HÀNH

Quyết định 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp.    doc
Quyết định 3869/QĐ-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế về việc ban hành Mẫu phiếu và Hướng dẫn khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế.    doc
Thông tư 43/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.     doc
Quyết định số 7482/QĐ-BYT ngày 18/12/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí chất lượng đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật.     doc
Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12/6/2017 của bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.     doc
Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam.     doc
Quản lý bệnh viện, Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế, Nhà xuất bản Y học năm 2014
Quyết định số 84/QĐ-K2ĐT ngày 24/6/2014 của Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo - Bộ Y tế về việc ban hành bộ chương trình và tài liệu Quản lý chất lượng bệnh viện.     doc
Thông tư 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện.    doc
 
HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Theo Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009:
- Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là người đã được cấp chứng chỉ hành nghề và thực hiện khám bệnh, chữa bệnh.
- Khám bệnh là việc hỏi bệnh, khai thác tiền sử bệnh, thăm khám thực thể, khi cần thiết thì chỉ định làm xét nghiệm cận lâm sàng, thăm dò chức năng để chẩn đoán và chỉ định phương pháp điều trị phù hợp đã được công nhận.
- Chữa bệnh là việc sử dụng phương pháp chuyên môn kỹ thuật đã được công nhận và thuốc đã được phép lưu hành để cấp cứu, điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng cho người bệnh.
- Người bệnh là người sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.
- Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người có đủ điều kiện hành nghề theo quy định.
- Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện hoạt động theo quy định.
- Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam:
 (1) Có một trong các văn bằng, giấy chứng nhận sau đây phù hợp với hình thức hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: Văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam; Giấy chứng nhận là lương y; Giấy chứng nhận là người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.
 (2) Có văn bản xác nhận quá trình thực hành, trừ trường hợp là lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.
 (3) Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.
 (4) Không thuộc trường hợp đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn y, dược theo bản án, quyết định của Tòa án; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự, quyết định hình sự của tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh; mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.
 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNHHỆ THỐNG VĂN BẢN VỀ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

 
Công văn số 709/SYT-QLHN ngày 07/5/2021 của Sở Y tế về việc thực hiện phê duyệt, đăng tải danh sách đăng ký người hành nghề của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.     doc   
Thông báo số 611/TB-BYT ngày 07/5/2021 của Bộ Y tế về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn và Thứ trưởng Trần Văn Thuấn tại cuộc họp về văn bằng chứng chỉ bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là bác sỹ.      doc
Thông tư số 21/2020/TT-BYT ngày 30/11/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa đối với bác sỹ y khoa.     doc
Thông tư số 35/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của Bộ Y tế về việc ban hành quy định về phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.     doc
Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.     doc
Thông tư số 50/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh.    doc
Thông tư số 41/2017/TT-BYT ngày 09/11/2017 của Bộ Y tế về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.    doc
Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về việc ban hành quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.     doc
Thông tư số 41/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế về việc sửa đổi Thông tư 41/2011/TT-BYT hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.      doc
Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10 /2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.     doc
Quyết định số 1854/QĐ-BYT ngày 18/5/2015 của Bộ Y tế về việc phê duyệt tài liệu Chuẩn năng lực cơ bản của bác sĩ đa khoa.    doc
Thông tư số 35/2013/TT-BYT ngày 30/10/2013 của Bộ Y tế về việc quy định về thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động và đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.      doc
Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế về việc  hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh.     doc
- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh.    doc
Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009.     doc
Share
0
+1
0
Tweet
0

Hotline tư vấn

 0827.335.345