12. VĂN THƯ LƯU TRỮ

VĂN THƯ LƯU TRỮ
 
Quyết định số ngày 294/QĐ-BVN ngày 11/6/2021 của Bệnh viện Nhi Thái Bình về việc ban hành Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu trong Bệnh viện.
Quyết định số 291/QĐ-BVN, ngày 11/6/2021 của Bệnh viện Nhi Thái Bình về việc ban hành Quy chế văn thư lưu trữ trong Bệnh viện.
Công văn số 2651/SNV-VTLT ngày 16/11/2020 của Sở Nội vụ Thái Bình về việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ.
- Công văn số 1381/SNV-VTLT ngày 24/06/2020 của Sở Nội vụ Thái Bình về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục tiêu hủy tài liệu hết giá trị.
- Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.     doc
- Thông tư 24/2020/TT-BCA ngày 10/03/2020 của Bộ Công an về biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước.      doc
- Nghị định 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.     doc
- Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/06/2019 của Bộ Nội vụ về việc quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức.    doc
- Thông tư 46/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành quy định về hồ sơ bệnh án điện tử.     doc
- Thông tư số 53/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn nghiệp vụ ngành y tế.      doc
- Hướng dẫn 17-HD/VPTW 16/12/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan.       doc
- Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về việc quản lý và sử dụng con dấu.     doc
- Thông tư 04/2014/TT-BNV ngày 23/06/2014 của Bộ Nội vụ về định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ.    doc
- Nghị định 01/2013/NĐ-CP ngày h03/01/2013 của Chính phủ về việc Hướng dẫn Luật lưu trữ.     doc
- Quyết định 1456/QĐ-BYT ngày 04/05/2012 của Bộ Y tế về mẫu hồ sơ bệnh án bệnh Tay chân miệng.    doc
- Luật lưu trữ ngày 11/11/2011.      doc
- Quyết định 3443/QĐ-BYT ngày 22/09/2011của bộ Y tế về việc bổ sung mẫu hồ sơ bệnh án và biểu mẫu hồ sơ chuyên khoa mắt.       doc
- Quyết định 4604/QĐ-BYT ngày 29/11/2010 của Bộ Y tế về việc ban hành Mẫu bệnh án Y học cổ truyền.     doc
- Quyết định 4069/2001/QĐ-BYT ngày  28/09/2001của Bộ Y tế về việc ban hành mẫu hồ sơ, bệnh án.      doc
Share
0
+1
0
Tweet
0

Hotline tư vấn

 0827.335.345