17. TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh Thái Bình về việc ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thái Bình    doc
- Thông tư số 39/2020/TT-BTC ngày 15/5/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo tại một số Thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.
- Thông tư số 46/2019/TT-BTC ngày 23/7/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 của Chính phủ.
- Thông tư số 05/2019/TT-BTC ngày 25/01/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô.
- Thông tư số 99/2018/TT-BTC ngày 01/11/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên.    .Doc 
- Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước.
- Thông tư số 68/2018/TT-BTC ngày 06/8/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ.  .Doc 
- Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27/3/2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước.
- Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.     .Doc 
- Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh về việc Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.
- Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.
- Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.
- Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.
- Nghị định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm.
- Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14/3/2017 của Bộ Tài chính về báo cáo tài chính nhà nước.    .Doc
- Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán.
- Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước.     .Doc 
- Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.    .Doc
- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước.
- Luật Kế toán ngày 20/11/2015.
- Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/06/2015 .
- Quyết định số 17/VBHN-BTC ngày 04/3/2014 của Bộ Tài chính ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội.
- Công văn số 983/HDLN –SGTVT- STC ngày 21/11/2013 của Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện định mức tiêu hao nhiên liệu xe ô tô.   .Doc
Share
0
+1
0
Tweet
0

Hotline tư vấn

 0827.335.345