19. GIÁ DỊCH VỤ - BẢO HIỂM Y TẾ

GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ

Thông tư 20/2018/TT-BYT ngày 30/08/2018 của Bộ Y tế sửa đổi Thông tư 05/2017/TT-BYT quy định về giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn.
Thông tư số 240/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập.
Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính.    .Doc 
Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá.
Quyết định 3959/QĐ-BYT ngày  22/09/2015 của Bộ Y tế về việc ban hành định mức nhân lực và thời gian làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ khám, chữa bệnh.   .Doc
Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.      .Doc
Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá.    .Doc
Thông tư 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ.    .Doc
Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.
Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá.
Luật Giá ngày 20/06/2012.
Quyết định số 508/QĐ-BYT ngày 20/02/2012 của Bộ Y tế về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật tạm thời làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ khám, chữa bệnh.    .Doc
Quyết định số 355/QĐ-BYT ngày  09/02/2012 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Danh mục định mức tạm thời thuốc, hóa chất và vật tư tiêu hao để làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ y tế.      .Doc
 
GIÁ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH
KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BHYT

Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình.
Thông tư số 14/TT/2019/TT-BYT ngày 05/07/2019 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/ 2018 của Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.    .Doc
Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp (Hết hiệu lực).      .Doc
Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở y tế công lập (Hết hiệu lực).

 
KHÁM CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ

Công văn số 1493/BHXH-CSYT ngày 31/5/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng Vss-ID để KCB BHYT.
Công văn 4356/BYT-KHTC ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm Covid-19.    .Doc
Thông tư số 04/2021/TT-BYT ngày 29/04/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất.
Công văn số 3144/BYT-BH ngày 22/4/2021 của Bộ Y tế về việc góp ý Công văn hướng dẫn quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT năm 2020.
Công văn số 3100/BYT-BH ngày 20/4/2021 của Bộ Y tế về việc thanh toán chi phí KCB BHYT liên quan đến dịch COVID-19.
- Công văn số 556/BHXH-GĐHYT ngày 17/3/2021 của Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc kiểm tra giám định chi phí năm 2020.
Công văn 296/BHXH-CSYT ngày 02/2/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn một số quy định tại Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế.
Công văn số 666/BYT-BH ngày 28/01/2021 của Bộ Y tế về việc đính chính Điểm b Mục 3 Công văn số 627/BYT-BH về hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Điều 22 Luật BHYT.
Công văn số 627/BYT-BH ngày 27/01/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Điều 22 Luật BHYT.
Thông tư số 30/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế.
Công văn số 4055/BHXH-CSYT ngày 23/12/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn một số quy định tại khoản 6, Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế.
Quyết định 1666/QĐ-BHXH ngày 03/12/2020 Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế.
Công văn số 4051/BYT-KHTC ngày 30/7/2020 của Bộ Y tế về việc thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19.
Công văn số 2093/BHXH-CSYT ngày 26/6/2020 về việc hướng dẫn xác định tổng mức thanh toán chi phí KCB BHYT năm 2019.
Công văn số 7691/BYT-BH ngày 31/12/2019 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xác định tổng mức thanh toán chi phí KCB BHYT năm 2019.
Thông tư số 13/TT/2019/TT-BYT ngày 05/07/2019 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.     .Doc
Thông tư số 09/2019/TT-BYT ngày 10/6/2019 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng và một số trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Công văn số 285/BHXH-CSYT ngày 25/01/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 39/2018/TT-BYT.
Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp (Hết hiệu lực).
Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán Bảo hiểm xã hội (chú ý biểu mẫu C79-HD, C80-HD).     .Doc     
Quyết định số 6556/QĐ-BYT ngày 30/10/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành Mẫu Bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.    .Doc 
Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.    .Doc
Công văn số 2704/BYT-KH-TC ngày 16/5/2018 của Bộ Y tế về việc Định mức làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.
Thông tư 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong một số trường hợp (Hết hiệu lực)    .Doc 
Thông tư 48/2017/TT-BYT ngày 28/12/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.      .Doc
Công văn số 978/BYT-BH ngày 25/02/2016 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn triển khai việc thực hiện Thông tư số 40/2015/TT-BYT.
Quyết định 1456/QĐ-BHXH ngày 01/12/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy trình giám định bảo hiểm y tế.
Thông tư 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế về việc ban hành quy định đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.      .Doc 
Thông tư liên tịch số 37/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc (Hết hiệu lực)        .Doc 
Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi ngày 13/06/2014.
Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam (chú ý biểu mẫu C79a-HD, C79b-HD, C80a-HD, C80b-HD).      .Doc
Thông tư 11/2009/TT-BYT ngày 04/8/2009 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng và số ngày bình quân một đợt điều trị của một số bệnh, nhóm bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán.
Luật Bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008.
Share
0
+1
0
Tweet
0

Hotline tư vấn

 0827.335.345