21.CÔNG TÁC CHI BỘ ĐẢNG

1. CÁC VĂN BẢN CHUNG

Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/09/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/07/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng.

Quy định số 66-QĐ/TW ngày 06/02/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hànhvề thể loại, thẩm quyền ban hành văn bản và thể thức văn bản của Đảng.

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011.

Quy định số 97/QĐ-TW ngày 22/03/2004 của Ban Bí thư về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp (trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu...).

2. VĂN KIỆN ĐẠI HỘI 

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Tập I)

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Tập II)

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, Nhiệm kỳ 2020-2025.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, Nhiệm kỳ 2020-2025.

Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

3. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC

Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực  hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiển "tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030.

4. CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT

Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Quy định số 05-QĐi/TW ngày 28/08/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình vào Đảng.

Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW ngày 22/03/2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Hướng dẫn 01-HD/UBKTTW ngày 21/11/2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy định 30-QĐ/TW thi hành Chương VII và VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Quyết định 359-QĐ/UBKTTW ngày  09/11/2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành Hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

5. CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẢNG VIÊN

Hướng dẫn số 33-HD/BTCTW ngày 30/10/2020 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện nội dung trong Quy định 213-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của  Ban Chấp hành Trung ương về ban hành trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Kế hoạch số 80-KH/ĐUK ngày 08/11/2019 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Kế hoạch số 191-KH/TU ngày 31/10/2019 của Tỉnh ủy Thái Bình về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Hướng dẫn số 24-HD/BTCTU ngày 19/8/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về chấm điểm đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ,

Quy định số 28-QĐ/TU ngày 26/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ.

Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 20/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Hướng dẫn số 12-HD/TCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Quy định số 132-QĐ/TW ngày 08/3/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Ban chấp hành Trung ương phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/08/2017 của Ban Chấp hành Trung ương ban hành về việc ban hành khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 05/06/2017 của  Ban Tổ chức Trung ương ban hành hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên.

Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

6. CÔNG TÁC DÂN VẬN VÀ LÃNH ĐẠO ĐOÀN THỂ

Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.

Kết luận số 80-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH Trung ương khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 28/8/2012 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng.

Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Kết luận số 66-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/04/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.

Thông báo số 304-TB/TW ngày 22/6/2000 của Bộ Chính trị tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

7. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH

Công văn số 1073/CV-VPTW ngày 12/01/2017 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc bổ sung Hướng dẫn số 21-HD/VPTW ngày 04/3/2013 của Văn phòng Trung ương Đảng.

Công văn số 56/CV-VPTW ngày 27/10/2015 của Văn phòng Trung ương Đảng về mức chi tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên.

Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư quy định về chế độ hoạt động công tác Đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở.

Công văn số 1266/CV-VPTW ngày 05/3/2012 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc Hướng dẫn bổ sung Công văn số 141-CV/VPTW/nb về thực hiện chế độ đảng phí.

Công văn số 828/CV-VPTW ngày 03/10/2011 của Văn phòng Trung ương Đảng về điều chỉnh mức chi bồi dưỡng cho kế toán kiêm nhiệm trực tiếp làm công tác thu, chi đảng phí và tổng hợp lập báo cáo quyết toán kinh phí chi hoạt động công tác đảng của tổ chức đảng các cấp.

Công văn số 141/CV-VPTW ngày 17/3/2011 của Văn phòng Trung ương Đảng về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 342-QĐ/TW, ngày 28-12-2010 quy định về chế độ đảng phí.

Quyết định số 342-QĐ/TW ngày 28/12/2010 của Bộ Chính trị ban hành quy định về chế độ đảng phí.

Quy định số 169-QĐ/TW ngày 24/6/2008 của Ban Chấp hành Trung ương về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp uỷ viên các cấp.

8. MỘT SỐ MẪU SỬ DỤNG TRONG CÔNG TÁC ĐẢNG

Mẫu báo cáo Đảng ủy (tháng, quý, năm).

Mẫu báo cáo Chi bộ (tháng, quý, năm).

Mẫu phiếu đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Mẫu Danh sách đảng viên trong Đảng bộ, Chi bộ.

Mẫu trong kết nạp đảng viên.

Hồ sơ đảng viên.

Mẫu phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên hàng năm.

Mẫu Phiếu nhận xét đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Mẫu kiểm điểm cá nhân hàng năm.

Mẫu phiếu biểu quyết của chi bộ về đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên hàng năm.

Mẫu kiểm điểm của tập thể chi bộ hàng năm.

Mẫu phiếu tự phân tích chất lượng và đánh giá xếp loại chi bộ hàng năm.

Mẫu phiếu biểu quyết của đảng viên chi bộ về đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên hàng năm.

Mẫu phiếu biểu quyết của đảng viên chi bộ về đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Mẫu kiểm điểm của tập thể Đảng ủy hàng năm.

Mẫu kiểm điểm của tập thể Đảng bộ hàng năm.

Mẫu phiếu biểu quyết của Đảng ủy về đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên hàng năm.

Mẫu phiếu biểu quyết của Đảng ủy về tự đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng bộ hàng năm..

Mẫu phiếu biểu quyết của Đảng ủy về đánh giá, xếp loại chất lượng các chi bộ trực thuộc hàng năm.

Mẫu Quyết định của Đảng ủy về việc xếp loại chất lượng chi bộ và đảng viên hàng năm.

Share
0
+1
0
Tweet
0

Hotline tư vấn

 0827.335.345