Bộ Y tế công bố mức thu phí một số lĩnh vực khám chữa bệnh, trang thiết bị y tế

SKĐS - Theo quyết định của Bộ Y tế, từ ngày mai - 16/10 mức thu phí một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khám chữa bệnh, trang thiết bị y tế sẽ có hiệu lực.

Bộ Y tế vừa ban hành quyết định 3813/QĐ-BYT 2023 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung mức phí theo Thông tư 59/2023/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

Theo đó, Bộ Y tế cũng công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức phí trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh; Trang thiết bị và Công trình y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 30/08/2023 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế.

Về lĩnh vực khám chữa bệnh ở trung ương

STT

Mã số trên CSDLQG

Tên TTHC

Tên văn bản sửa đổi

Đơn vị thực hiện

Mức phí

(đồng/hồ sơ)

1

1.003354

Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Thông tư số 59/2023/TT-BTC

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền

430.000
2

1.003349

Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

Thông tư số 59/2023/TT-BTC

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền

430.000
3

1.003311

Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

Thông tư số 59/2023/TT-BTC

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền

430.000
4

2.001373

Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

Thông tư số 59/2023/TT-BTC

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền

430.000
5

1.003433

Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

Thông tư số 59/2023/TT-BTC

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền

430.000
6

1.002587

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

Thông tư số 59/2023/TT-BTC

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền

1.000.000
7

1.001377

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

Thông tư số 59/2023/TT-BTC

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền

1.000.000
8

1.001375

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo

Thông tư số 59/2023/TT-BTC

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền

1.000.000
9

1.003627

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế (Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền)

Thông tư số 59/2023/TT-BTC

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền

3.100.000
10

1.009814

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế (Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền)

Thông tư số 59/2023/TT-BTC

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền

3.100.000
11

1.009814

Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế (Phòng khảm chuyên khoa y học cổ truyền)

Thông tư số 59/2023/TT-BTC

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền

3.100.000

Về lĩnh vực khám chữa bệnh ở địa phương

STT

Mã số trên CSDLQG

Tên TTHC

Tên văn bản sửa đổi

Đơn vị thực hiện

Mức phí (đồng/hồ sơ)

1

1.003773

Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Thông tư số 59/2023/TT- BTC

Sở Y tế

430.000

2

1.003748

Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Thông tư số 59/2023/TT- BTC

Sở Y tế

430.000

3

1.003709

Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Thông tư số 59/2023/TT- BTC

Sở Y tế

430.000

4

1.003787

Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp đề nghị đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Thông tư số 59/2023/TT- BTC

Sở Y tế

430.000

5

1.003824

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Thông tư số 59/2023/TT- BTC

Sở Y tế

430.000

6

1.002464

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Thông tư số 59/2023/TT- BTC

Sở Y tế

1.000.000

7

1.000562

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

Thông tư số 59/2023/TT- BTC

Sở Y tế

1.000.000

8

1.000511

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo

Thông tư số 59/2023/TT- BTC

Sở Y tế

1.000.000

9

1.003644

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế (Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền)

Thông tư số 59/2023/TT- BTC

Sở Y tế

3.100.000

10

1.003803

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền)

Thông tư số 59/2023/TT- BTC

Sở Y tế

3.100.000

11

1.003547

Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền)

Thông tư số 59/2023/TT- BTC

Sở Y tế

3.100.000

Lĩnh vực trang thiết bị và công trình y tế

STT

Mã số trên CSDLQG

Tên TTHC

Tên văn bản sửa đổi

Đơn vị thực hiện

Mức phí (đồng/hồ sơ)

1

1.003925

Cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại C, D đã có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng

Thông tư số 59/2023/TT-BTC

Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế

6.000.000

2

1.002949

Cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại C, D là phương tiện đo phải phê duyệt mẫu theo quy định của pháp luật về đo lường

Thông tư số 59/2023/TT-BTC

Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế

6.000.000

3

1.002155

Cấp mới số lưu hành trang thiết bị y tế thuộc loại C, D thuộc trường hợp cấp nhanh

Thông tư số 59/2023/TT-BTC

Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế

6.000.000

4

1.010541

Cấp mới số lưu hành trang thiết bị y tế thuộc loại C, D trong tình trạng cấp bách phục vụ phòng, chống dịch bệnh

Thông tư số 59/2023/TT-BTC

Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế

6.000.000

5

1.002402

Cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế khác thuộc loại C, D

Thông tư số 59/2023/TT-BTC

Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế

6.000.000

Quyết định của Bộ Y tế có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/10/2023.

Bộ Y tế giao Cục Quản lý Khám chữa bệnh; Cục Quản lý Y, dược cổ truyền; Cục Cơ sở hạ tầng & Thiết bị y tế phối hợp với Văn phòng Bộ cập nhật mức phí của thủ tục hành chính quy định tại Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 30/08/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính; Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Y tế.

Share
0
+1
0
Tweet
0

Hotline tư vấn

 0827.335.345