Hội nghị phổ biến Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15

Căn cứ Kế hoạch số 642/KH-BYT ngày 15/5/2023 của Bộ Y tế về việc Tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15;

- Kịp thời triển khai thực hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) ngay khi Luật có hiệu lực thi hành, bảo đảm thi hành có hiệu lực và hiệu quả.

- Tuyên truyền, phổ biến Luật tới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, người hành nghề, người dân để bảo đảm thực hiện nghiêm quy định của Luật. 


Share
0
+1
0
Tweet
0

Hotline tư vấn

 0827.335.345