PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HƠP
“Khoa học – Chính xác – Kết nối niềm tin”

A. LỊCH SỬ
Phòng Kế hoạch tổng hợp của Bệnh viện Sản- Nhi được thành lập tại Quyết định số 449/QĐ-SYT ngày 08/9/2016 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái về việc thành lập Phòng Tổ chức- Hành chính thuộc Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Yên Bái.
B. CƠ CẤU TỔ CHỨC: 
Hiện tại tổng số nhân lực của phòng là 11 cán bộ, thực hiện nhiệm vụ tại các bộ phận: Kế toán tài chính ,Tổ công nghệ thông tin, Tổ kiểm soát hồ sơ bệnh án,

C. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:
1.  CHỨC NĂNG
Phòng Kế hoạch tổng hợp của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:
- Kế hoạch hoạt động của các Khoa/Phòng.
- Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Quy chế bệnh viện.
- Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.
- Đảm bảo, cải tiến, nâng cao chất lượng bệnh viện.
- Thực hiện chế độ lập dự toán, thu, chi, hạch toán, thanh quyết toán các nguồn kính phí theo đúng quy định của Nhà nước.
- Tham mưu xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của Bệnh viện.
- Lập, bảo quản, lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán đúng theo quy định.
- Tổ chức và hướng dẫn các đơn vị quản lý tài sản Bệnh viện.
- Tổng hợp tình hình, thực hiện chế độ báo cáo và công khai tài chính theo quy định.
- Quản lý, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bệnh viện
2. NHIỆM VỤ
- Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.
- Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo.
- Phối hợp với các phòng liên quan tổ chức đào tạo liên tục cho các cán bộ trong bệnh viện và tuyến dưới.
- Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, đánh giá hiệu quả việc ứng dụng các đề tài, sáng kiến vào trong thực tiễn tại bệnh viện.
- Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện.
- Đề xuất, tham mưu cho Lãnh đạo công tác tiếp nhận kỹ thuật cũng như hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.
- Tham mưu cho BGĐ tổ chức phối hợp với BHXH tỉnh trong việc tham gia kiểm tra, giám sát, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chế độ bảo hiểm y tế đối với người tham gia bảo hiểm.
- Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của Nhà nước.
- Đảm bảo việc quản lý, lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo đúng quy định.
- Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.
- Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.
- Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.
- Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc và tổ chức thực hiện. 
- Xây dựng và triển khai kế hoạch, đề án cải tiến chất lượng bệnh viện, văn hóa chất lượng.
- Xây dựng hệ thống báo cáo, tổng hợp, phân tích và khắc phục, phòng ngừa sai sót, sự cố y khoa.
- Tham mưu cho Ban giám đốc về định hướng phát triển CNTT trong bệnh viện, thực hiện nhiệm vụ vận hành hệ thống phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện, quản trị website và các ứng dụng CNTT khác.
- Thực hiện các nhiêm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo bệnh viện.
D. PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG:
“Khoa học – Chính xác – Kết nối niềm tin” là phương châm hoạt động của phòng Kế hoạch tổng hợp.
Tập thể cán bộ  phòng Kế hoạch tổng hợp luôn tích cực nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bệnh viện nhằm phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.
E. THÀNH TỰU:
Hằng năm phòng Kế hoạch tổng hợp đều đạt khen thưởng của Ban giám đốc và Sở Y tế Yên Bái
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng, triển khai kế hoạch, tổng hợp báo cáo. Tin học hóa toàn bộ hoạt động tài chính trong bệnh viện. 
- Xây dựng, hoàn thiện các quy trình khám chữa bệnh theo tiêu chí quản lý chất lượng bệnh viện.
- Xây dựng, hoàn thiện các quy trình quản lý tài chính theo tiêu chí quản lý chất lượng bệnh viện.

Hotline tư vấn

 0827.335.345