Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ XI (2023 - 2024)

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái (gọi tắt là Hội thi) là đòn bẩy khuyến khích, khơi dậy sự quan tâm của mọi tầng lớp trong xã hội đẩy mạnh đầu tư cho các lĩnh vực khoa học công nghệ, góp phần vào quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Thông qua Hội thi nhằm phát hiện những nhân tố điển hình làm nòng cốt cho phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và tổng kết được những giải pháp kỹ thuật, sáng kiến, cải tiến mới để phổ biến áp dụng vào thực tế sản xuất và đời sống.
 
 
 
Điều kiện và đối tượng dự thi: Tất cả các cá nhân đang làm việc và sinh sống tại tỉnh Yên Bái (kể cả người nước ngoài đang làm việc tại tỉnh Yên Bái), không phân biệt thành phần, lứa tuổi, dân tộc, nghề nghiệp, có giải pháp dự thi được tạo ra và áp dụng có hiệu quả trên địa bàn tỉnh (không quá 04 năm tính từ ngày giải pháp được công nhận đến ngày nộp hồ sơ tham gia Hội thi) đều có quyền tham gia Hội thi. 
 
Tất cả các tổ chức đang hoạt động tại tỉnh Yên Bái đã đầu tư tạo ra giải pháp sáng tạo kỹ thuật sáng kiến, cải tiến mới đều có quyền đứng tên tham dự Hội thi. Trong trường hợp này, những người trực tiếp tham gia sáng tạo ra giải pháp kỹ thuật được tổ chức đứng tên dự thi đăng ký là tác giả hoặc nhóm tác giả của giải pháp. Các giải pháp đã đoạt giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc không được tham gia dự thi.
 
Lĩnh vực dự thi gồm: Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; cơ khí tự động hóa, giao thông vận tải, xây dựng; vật liệu, hóa chất, năng lượng; y dược; công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; giáo dục và đào tạo. Tất cả các giải pháp đăng ký dự thi phải đáp ứng các tiêu chí tính mới, tính sáng tạo; khả năng ứng dụng và nhân rộng của giải pháp; hiệu quả kinh tế - kỹ thuật - xã hội.
 
Các giải pháp dự thi phải đáp ứng các tiêu chí sau: tính mới, tính sáng tạo; khả năng ứng dụng và nhân rộng của giải pháp; hiệu quả kinh tế - kỹ thuật - xã hội. Hồ sơ dự thi được lập thành 2 bộ, trình bày trên khổ giấy A4; mỗi bộ bao gồm phiếu đăng ký dự thi, bản mô tả giải pháp dự thi và toàn văn giải pháp dự thi thuộc các lĩnh vực khoa học - kỹ thuật (nếu có).
 
Phiếu đăng ký dự thi gồm các nội dung: họ và tên người dự thi; tên tổ chức (cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị) dự thi; địa chỉ nơi làm việc; địa chỉ nơi cư trú; điện thoại liên hệ; nghề nghiệp của tác giả hoặc nhóm tác giả (ghi riêng từng cá nhân); tên giải pháp dự thi; lĩnh vực dự thi; thời gian tạo ra giải pháp; danh sách chủ nhiệm và các thành viên; thỏa thuận về phần trăm đóng góp của mỗi người và ủy quyền cho 1 người đứng ra làm đại diện dự thi nếu giải pháp do nhóm tác giả tạo ra (nhóm tác giả không quá 5 thành viên); cam đoan của người dự thi về những điều ghi trong hồ sơ dự thi là đúng sự thật; xác nhận của tổ chức cho phép dự thi với tư cách cá nhân hoặc tập thể hoặc xác nhận của địa phương nơi tác giả cư trú.
 
Bản mô tả giải pháp dự thi gồm các nội dung: thuyết minh điểm mới, sáng tạo của giải pháp; khả năng ứng dụng và nhân rộng của giải pháp; hiệu quả kỹ thuật, kinh tế - xã hội của giải pháp; bản mô tả giải pháp có thể kèm theo bản vẽ, sơ đồ, hình ảnh, các tính toán minh họa. 
 
Thời hạn cuối cùng nhận giải pháp dự thi: đến hết ngày 30/7/2024 tại Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái; địa chỉ tổ 2, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Giải pháp dự thi có thể được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
 
Tổng kết, công bố kết quả, trao giải thưởng: Trước ngày 30/12/2024; Ban Tổ chức sẽ trao 2 giải Nhất, mỗi giải trị giá 20.000.000 đồng; 3 giải Nhì, mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng; 5 giải Ba, mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng; 15 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng. Ngoài ra, các cơ quan, tổ chức có thành tích trong việc tổ chức Hội thi sẽ được Ban tổ chức khen thưởng.
 
Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh nhằm thúc đẩy phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật của trí thức, của công nhân, công chức, viên chức, nhân dân lao động trong tỉnh, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp mới phát minh, sáng chế, các sáng kiến kỹ thuật mới giúp nâng cao trình độ, năng lực làm việc của các lực lượng lao động trong tỉnh. Thông qua Hội thi phát hiện những nhân tố điển hình làm nòng cốt cho phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và tổng kết được những giải pháp kỹ thuật, sáng kiến, cải tiến mới để phổ biến áp dụng vào thực tế sản xuất và đời sống hiệu quả.
 

Share
0
+1
0
Tweet
0

Hotline tư vấn

 0827.335.345